Register over reelle rettighetshavere

24 november 2021

Reglene går i korthet ut på at alle norske foretak som driver virksomhet eller er registrert i Norge må innhente og registrere opplysninger om sine reelle rettighetshavere. Når Brønnøysundregistrene får på plass en teknisk løsning for registrering, skal alle opplysningene om reelle rettighetshavere registreres der, men inntil videre må de registreringspliktige opprette sitt eget interne register.

Støre-regjeringens budsjettforslag

12 november 2021

I tilleggsproposisjonene til statsbudsjettet foreslår den nye Støre-regjeringen en rekke skatteendringer i statsbudsjettet for 2022. Forslaget innebærer økt skatt på aksjeinntekter (utbytte og gevinster) og formue, samtidig som noen fradrag økes og det gjøres noen justeringer i trygdeavgift og trinnskatt.

Halv skatt før jul

09 november 2021

Det er snart jul og mange gleder seg til utbetaling av lønn med halv skatt. Men, når kan lønnen utbetales med halv skatt, og hvilken lønn kan man trekke halv skatt av?

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Tips til årsoppgjøret

07 november 2021

Årsoppgjøret nærmer seg, og det er mange ting som skal forberedes og komme på plass til rett tid. I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen får du 24 tips for å forberede seg best mulig til årsoppgjøret 2021.

Avgiftsmessig behandling ved felles innkjøp og utlegg

02 november 2021

Når flere foretak går sammen om å anskaffe en vare eller tjeneste til felles eller delt bruk, må grunnleggende krav om fradragsrett for merverdiavgift være oppfylt. Dette er ofte aktuelt innenfor konsern, men også for andre typer samarbeid som for eksempel kontor-fellesskap. Slike tilfeller krever at fradragsføring av inngående merverdiavgift på anskaffelsen må vurderes nøye. Det må også vurderes om det må beregnes utgående merverdiavgift i forbindelse med krav om refusjon for utlegget.

Ny MVA-melding fra 1. januar 2022

26 oktober 2021

Fra 1. januar 2022 blir det innført en ny og mer detaljert MVA-melding. Meldingen er basert på de 31 MVA kodene i SAF-T regnskapet, og antallet poster øker fra 19 til 31. Hovedformålet med ny MVA-melding er å forenkle overføringen av informasjon fra regnskapssystemet til avgiftsmyndighetene.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Statsbudsjettet 2022

13 oktober 2021

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen omhandles forslag til statsbudsjett for 2022 hvor det blant annet foreslås lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift og gunstigere reisefradrag for pendlere.

Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

29 september 2021

Den midlertidige lave satsen på blant annet persontransport, hotellovernatting og enkelte områder innenfor kultursektoren skal endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Dette kan medføre noen praktiske utfordringer.

Skattefrie gaver

22 september 2021

Fordel i form av gaver i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte og gjelder uavhengig av om gaven gis direkte fra arbeidsgiver, eller fra en tredjepart, så lenge mottakeren får gaven som følge av et arbeidsforhold.

La revisoren bistå ved fisjon og fusjon

20 september 2021

En fusjon eller en fisjon kan oppleves som kompleks eller sårbar. For å lette alt fra forhandlinger til gjennomføring, kan revisoren din være en god samarbeidspartner.

NYHETSBREV NR 7 FRA REVISORFORENINGEN

08 september 2021

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen finner du en oversikt over en del regelendringer som har skjedd i løpet av sommermånedene og som har betydning for mange virksomheter.

Derfor er revisoren den ideelle rådgiver

28 juni 2021

Revisoren kan bistå med langt mer enn bare å kvalitetssikre arbeid som allerede er gjort. Les om hvorfor revisoren er en ideell økonomisk rådgiver her.

Generasjonsskifte og arveavgift – hva er lurt å gjøre nå?

14 juni 2021

Muligheten for et gjensyn med arveavgiften, gjør et fremskyndet generasjonsskifte til en aktuell problemstilling i mange selskaper. Dersom din bedrift skal gjennom et generasjonsskifte kan vi gi gode råd, både under planlegging og gjennomføring.

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

09 juni 2021

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden.

Krisepakke på 10,147 millioner til Drammens næringsliv

08 juni 2021

Hovedhensikten med ordningen er å tildele virksomheter som direkte eller indirekte er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak, her under bedrifter som faller utenfor andre, tilrettelagte kompensasjonsordninger.

Nyhetsbrev nr 4 fra Revisorforeningen

19 april 2021

I denne månedens nyhetsbrev fra Revisorforeningen finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen for både lønnstakere, pensjonister, personlige næringsdrivende og selskaper. Du vil også finne hvilke frister som gjelder for levering til skattemyndigheten og litt om skatteoppgjøret og hva du bør gjøre hvis du oppdager feil.

NYHETSBREV NR 2 FRA REVISORFORENINGEN

15 februar 2021

I årets andre nyhetsbrev fra Revisorforeningen ser vi på den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel av virksomhetens uunngåelige faste kostnader. Nyhetsbrevet inneholder også en oversikt over hvilke av de tidligere korona-støtteordningene som er blitt forlenget.

TVANGSMULKT

09 november 2020

Skatteetaten har ikke ilagt tvangsmulkt ved for sen innlevering av a-meldinger og mva-meldinger siden før koronaen kom i mars. Nå endrer det seg.

VI HAR INNGÅTT SAMARBEID MED ØKOSERVICE AS

22 oktober 2020

Revisorkollegiet har i lang tid ønsket å få fotfeste i Hallingdal. Dette er nå på plass. Vi har inngått samarbeid med Økoservice AS som er lokalisert i Gjensidigebygget i Gol sentrum.

KOMPENSASJONSORDNINGEN

19 oktober 2020

Kompensasjonsordningen har vært en midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, og er ment å gi en kompensasjon for faste uunngåelige kostnader hvis foretaket har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid19-utbruddet.

REDUSERT SATS FOR MVA FRA 12 TIL 6 % VIDEREFØRES UT ÅRET

13 oktober 2020

Lav sats for persontransport, ferging av kjøretøyer, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre ble redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april.

STATSBUDSJETTET 2021

08 oktober 2020

Statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem i går. Her er de viktigste skatte- og avgiftsendringene.

HJEMMEKONTOR OG KORONAUTBRUDD

29 september 2020

Etter koronautbruddet er det mange som har hjemmekontor, hele uker eller bare enkelte ukedager. Her er en oversikt over hva en bør være klar over når hjemmekontor blir en mer permanent del av arbeidsdagen.

FIRMABIL UNDER PERMITTERING

22 september 2020

Skattedirektoratet har nå kommet med en uttalelse om beskatning av firmabil under permittering som innebærer at en ansatt kan unngå beskatning selv om bilen står parkert hjemme.

FASTSETTELSE AV FORMUESVERDI PÅ EIENDOM FOR SELSKAPER

24 august 2020

Selskaper betaler ikke formuesskatt, men aksjonærene betaler formuesskatt av verdiene på aksjene i selskapet. Hvilke verdi som settes på de forskjellige eiendelene i selskapet vil derfor direkte påvirke aksjonærenes skatt

ORDINÆRT UTBYTTE, TILLEGGSUTBYTTE OG EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE

30 juni 2020

Et aksjeselskap kan dele ut verdiene de tjener inn på ulike måter. En vanlig måte å gjøre dette på, er ved å dele ut utbytte til aksjonærene. Når et aksjeselskap gjør dette, skilles det mellom tre ulike former for utbytte. Ordinært utbytte, tilleggsutbytte, ekstraordinært utbytte.

SELSKAPSSKATT

15 juni 2020

Selskapsskatt er den skatten virksomheten må betale av sitt overskudd. For 2019 betaler norske selskaper 22 prosent av sitt overskudd i selskapsskatt. Det kan være vanskelig å holde styr på skatteregler og forpliktelser.

NYE OPPDATERINGER FRA REVISORFORENINGEN

04 juni 2020

I siste nyhetsbrevet fra Revisorforeningen finner du blant annet informasjon om at det foreslås en ordning med lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb og at det gjeninnføres legemelding ved lengre fravær.

OPPDATERT INFORMASJON OM REGELENDRINGER PR 18/4 2020

21 april 2020

I siste nyhetsbrev fra Revisorforeningen finner du en oppdatering om de aller siste tiltakene som er foreslått eller vedtatt for å avhjelpe forskjellige problemstillinger som har oppstått i forbindelse med koronakrisen.

OPPDATERT INFORMASJON OM REGELENDRINGER

14 april 2020

Det er i den siste tiden fremmet og vedtatt en rekke ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen vi er i nå. Noen av tiltakene gjelder allerede, andre vil bli vedtatt og tre i kraft på et senere tidspunkt.

REGJERINGENS FORSLAG TIL KOMPENSASJONSORDNING FOR KRISERAMMEDE BEDRIFTER

03 april 2020

Regjeringen presenterte torsdag kveld et forslag til kostnadskompensasjonsordning for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige, faste kostnader og vil i første omgang gjelde for mars, april og mai.

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSUTBRUDDET

16 mars 2020

Partiene på Stortinget ble mandag morgen enige om en krisepakke om økonomien. Tiltakene som er lagt frem er midlertidige ordninger inntil videre, og vil formelt bli behandlet i stortinget på torsdag. Endringen vil tre i kraft umiddelbart og utbetalinger vil skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

AVTALER MELLOM EIERE OG AKSJESELSKAP

09 mars 2020

Transaksjoner/avtaler av en viss størrelse mellom selskapet og visse nærstående er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes av rette selskapsorgan.

SENIORER I ARBEIDSLIVET

10 februar 2020

Flere og flere står lenger i arbeid, og det er flere ting å passe på for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Her gir vi dere en oversikt over reglene som er viktige å være klar over.

FORSKUDDSSKATT

27 januar 2020

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

SAMMENSTILLINGSOPPGAVEN

20 januar 2020

Arbeidsgiver må gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. Lønnssammenstilling for 2019 skal altså gis til den ansatte innen 1. februar 2020.

NY BEREGNING KAN GI FEIL SKATTETREKK

13 januar 2020

Nytt skattekort er nå tilgjengelig i altinn. Skatteetaten har siden i fjor benyttet en ny metode for å beregne hvor mye kan kommer til å tjene, og metoden kan føre til feil skatt. Hvis du tjener ekstra mye enkelte måneder kan det føre til et for høyt skattetrekk i 2020.

AKSJONÆRREGISTEROPPGAVEN

09 januar 2020

Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år.

ENDRINGER FRA 01.01.2020

02 januar 2020

Nytt år betyr ofte endringer i lover og regler og her har vi samlet noen av de som gjelder fra 1. januar 2020.

NYTT I A-MELDING FRA JANUAR 2020

19 desember 2019

Fra januar 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du sender a-melding med arbeidsforhold.

TID FOR LØNNSINNBERETNING

16 desember 2019

Etter at A-meldingen ble innført er det ikke lenger nødvendig med en egen lønnsinnberetning ved årsskiftet. Nå rapporteres lønn og andre ytelser løpende gjennom året.

VARETELLING OG DOKUMENTASJON AV VARELAGER

04 desember 2019

For å gjennomføre varetelling på en god og effektiv måte er det lurt med forberedelser og gode rutiner. Her er noe av de tingene du bør tenke på i forbindelse med telling av varelager til årsoppgjøret

HALV SKATT FØR JUL

13 november 2019

Det er snart jul og mange gleder seg til utbetaling av lønn med halv skatt. Men, når kan lønnen utbetales med halv skatt, og hvilken lønn kan man trekke halv skatt av?

JULEGAVER, JULEBORD OG ANDRE VELFERDSTILTAK

28 oktober 2019

Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver spanderer julegaver og julebord på sine ansatte. Dette vil som regel være skattefritt for de ansatte, så lenge kostnadene holdes innenfor grensen for det som må betegnes som rimelige velferdstiltak.

STATSBUDSJETTET 2020

08 oktober 2019

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i går. Her er de viktigste skatte- og avgiftsendringene:

NÅR FIRMABILEN ER EN ELBIL

09 september 2019

Flere og flere får nå elbil som firmabil. Alle kostnader som gjelder drivstoff, forsikringer og service dekkes normalt av arbeidsgiver når firmabilen går på fossilt drivstoff. Men hva når bilen går på strøm? Her er en kort oversikt over de viktigste reglene når firmabilen er en elbil.

SYK I FERIEN? HVILKE RETTIGHETER OG PLIKTER HAR JEG?

22 august 2019

Endelig ferie, og du ser frem til å ha det gøy og koble av fra hverdagen. Men noen ganger blir det ikke som du har tenkt deg og sykdom ødelegger for planene. Ferieloven har reglene for hvilke rettigheter og hvilke plikter som gjelder.

NÅR TRENGER JEG REVISOR?

05 august 2019

Det finnes en rekke lover og regler knyttet til dette med revisjon, vi gir deg en liten innføring i de viktigste retningslinjene du må forholde deg til.

RETT TIL FERIEPENGER

12 juni 2019

Feriepenger erstatter lønn når du har ferie. Ferieloven sikrer alle arbeidstakere rett til ferie og feriepenger. Ferietiden er uten lønn, og feriepenger skal derfor dekke lønnsbortfallet ved ferieavvikling.

TENK PÅ DETTE FØR DU VELGER REVISOR

11 juni 2019

En revisors hovedfunksjon er å bekrefte selskapets årsregnskap. At kvaliteten på arbeidet revisoren utfører er god, bør være en selvfølge. Men det er også noen andre kriterier revisoren din bør oppfylle før du bestemmer deg.

FRA IDÉ TIL BEDRIFT

27 mai 2019

Sitter du med en liten gründerspire i magen og tenker at det snart er på tide å starte eget selskap? Har du tenkt igjennom økonomien ? Trenger du hjelp til å sette opp budsjett, snakke med banken ?

SÅ ENKELT BYTTER DU REVISOR

15 mai 2019

Mange tror at det er både tidkrevende og kostbart å bytte revisor, og kvier seg derfor for å gjøre det. Derfor vil vi gjerne avklare et par ting, og informere om at å bytte revisor faktisk er veldig enkelt.

FORDELEN VED Å BRUKE ET REVISJONS- OG RÅDGIVNINGSFIRMA

29 april 2019

Uavhengig av om du driver et stort eller et lite selskap, er det mange fordeler med å bruke et revisjons- og rådgivningsfirma. Vi anbefaler i utgangspunktet alle å enten bruke en regnskapsfører eller å få regnskapet sitt gjennomgått og bekreftet av revisor.

PERSONLIG SAMARBEIDSPARTNER FOR STRØMSGODSET FOTBALL

10 april 2019

Audun Kleven er økonomisjef i Strømsgodset Fotball AS og sitter med det overordnede økonomiske ansvaret for selskapet. Det innebærer blant annet å følge opp budsjettansvarlig, produsere rapporter, delta i styremøter og jobbe med prognoser.

REGNSKAPSVETTREGLENE: VÅRE ALLER BESTE TIPS

04 mars 2019

Å være ansvarlig for en virksomhet kan være litt av et eventyr, og å komme i mål med regnskapet kan på mange måter sammenlignes med å bestige et fjell. På veien vil du oppleve både spenning og utfordringer.