Aktuelt

AVTALE OM NYE KORONATILTAK FOR NÆRINGSLIVET

Regjeringspartiene og Frp har blitt enige om en ny kontantstøtteordning for perioden september 2020 – februar 2021 som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen.

Kompensasjonsordning 2 

Den nye kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall skal dekke perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021. Ordningen bygger i stor grad på kompensasjonsordningen fra i vår som gjaldt for perioden mars - august 2020 - kompensasjonsordning 1.  

 • Foretak med et omsetningsfall på minst 30 prosent i tilskuddsperioden kan søke om tilskudd 

 • Inntil 70 prosent av faste uunngåelige kostnader dekkes for september/oktober. Justeringsfaktoren økes til 85 prosent for november/desember og blir 80 prosent for januar/februar.  

 • Omsetningsfall og faste uunngåelige kostnader skal beregnes på samme måte som i kompensasjonsordning 1 

 • Det blir ikke noen sesong- eller vekstfaktor for beregning av tilskudd i kompensasjonsordning 2 

 • Vilkårene for å omfattes av kompensasjonsordning 2 vil i stor grad være de samme som i kompensasjonsordning 1. Det var tidligere varslet at den nye ordningen kun ville gjelde for reiselivsnæringen, men fordi koronasituasjonen har forverret seg videreføres en generell ordning for hele næringslivet 

 • I den nye ordningen beregnes omsetningsfall med utgangspunkt i tomånedersperioder, sammenliknet med tilsvarende periode året før. Det vil si at samlet omsetning i september og oktober 2019 sammenlignes med samlet omsetning i september og oktober 2020, og tilsvarende for november/desember og januar/februar 

 • Foretak som ikke hadde omsetning i referanseperioden i 2019 kan ikke søke støtte for den aktuelle tomånedersperioden 

 • Søknader for periodene september/oktober og november/desember skal sendes i januar 2021. Søknader for perioden januar/februar skal sendes i mars 2021. Dette innebærer et ganske kort søknadsvindu fra portalen åpner til fristen for innsending 

Kompensasjonsordning 2 skal forvaltes av Brønnøysundregistrene. Det arbeides med å opprette en portal med informasjon om ordningen og lenke til søknadsskjema i Altinn. Kompensasjonsordning 1 ble forvaltet av Skatteetaten. 

Det er ventet at opplysninger i søknaden må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører i forbindelse med innsendelse. Dette vil være den viktigste kontrollen i ordningen.  

Deler av utgiftene til bekreftelsen vil bli dekket av ordningen. Næringsdepartementet vil vurdere nærmere nivået på en egenandel og et maksimumsbeløp som kan refunderes. Videre vil det vurderes om refusjonen skal graderes avhengig av tildelt tilskudd og om satsene skal reduseres ved gjentatte søknadsrunder. Det vil antakelig bli satt et minimumsbeløpet for utbetalt støtte, slik at kostnaden ved bekreftelsen ikke overstiger tilskuddet. 

Avtalen mellom regjeringspartiene og Frp omfatter også: 

 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft 

 • En støtteordning for store publikumsåpne arrangementer som er avlyst eller betydelig redusert som følge av korona 

 • Videreføre lav mva-sats første halvår 2021 

 • Omstillingsordningen (Innovasjon Norge) utvides for å dekke eventbransjen 

 • Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere videreføres ut februar 2021 

 • Tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen for pakkereisearrangører økes fra 40 til 60 pst 

 • Økte dagpenger frem til 31. mars 2021 

 • Videreføring av endringene i sykepengeordningen frem til 31. mars 2021 

 • Videreføre særregler for omsorgspenger frem til 30. juni 2021. Foreldre får dobbel kvote med omsorgspenger i 2021 

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål. 

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.