Aktuelt

AVTALER MELLOM EIERE OG AKSJESELSKAP

Transaksjoner/avtaler av en viss størrelse mellom selskapet og visse nærstående er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes av rette selskapsorgan.
 
Fra 1.1.2020 ble reglene for transaksjoner med nærstående i aksjeloven § 3-8 endret. Endringene gjelder både hvem som skal godkjenne avtalene og endringer i beløpsgrenser.

Avtaler med nærstående
 
Avtaler som inngås mellom et selskap og selskapets aksjonærer, styremedlemmer, daglig leder, en aksjonærs morselskap eller nærstående skal etter 1.1.2020 godkjennes av styre når selskapets ytelse er større enn 2,5 prosent av balansesummen, og utgjør mer enn kr 100 000,-. Tidligere var det generalforsamlingen som godkjente slike avtaler.
 
Avtalene som rammes av regelverket skal nå godkjennes av styret, og styre må utarbeide en redegjørelse. Redegjørelsen skal fra 1.1.2020 inneholde en erklæring om at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i Aksjeloven 3-4 vil være oppfylt etter at avtalen er gjennomført.
 
Bestemmelsen gjelder bare avtaler der det er tale om en ytelse og en motytelse. En ensidig ytelse fra selskapet vil nærmalt bli å betrakte som et utbytte, som skal behandles av generalforsamlingen uavhengig av reglene i § 3-8.
 
Redegjørelsen som utarbeides av styret må fremdeles bekreftes av en revisor, og redegjørelsen og bekreftelsen må sendes til Foretaksregisteret og alle aksjeeierne.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.