Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden.

Kompensasjonsordning 3 gjelder for tilskuddsperioden fra og med mars 2021. Det åpnes for søknader fra 9. juni. Det gjøres også viktige endringer i kompensasjonsordning 2.

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

Kompensasjonsordning 3: Mars – juni 2021

Tilskudd beregnes til en andel av ett beregnet underskudd i tilskuddsperioden. Tilskudd beregnes til 90 % av det beregnede underskuddet i tilskuddsperioden for små foretak og til 70 % for øvrige foretak.

Med beregnet underskudd menes:

A – Følgende kostnader i tilskuddsperioden

 • Lønn og andre personalkostnader
 • Varekostnad
 • Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
 • Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
 • Annen driftskostnad
 • Netto rentekostnader etter § 3-2 tredje ledd, men slik at negativ netto rentekostnad også skal regnes med

B – Fratrukket følgende inntekter i tilskuddsperioden

 • Omsetning etter § 2-2
 • Økonomisk kompensasjon fra andre tilskudd eller forsikringer til dekning av inntektsbortfall

C – Hvis A-B blir et positivt beløp, føres dette som beregnet underskudd i søknaden. Hvis dette blir et negativt beløp, settes beregnet underskudd til null og foretaket vil ikke kunne søke om tilskudd

Små, mellomstore og store foretak

Det innføres differensierte regler basert på EU sin SMB definisjon av små, mellomstore og store foretak.

Inngår søker i konsern skal beregningen foretas på konsernnivå. Eierskap mellom 25 % og 50 % i søker eller som søker har i andre skal tas med forholdsmessig i beregningen.

Definisjonen baseres på følgende tre kriterier fra siste årsregnskap:

 • antall årsverk
 • årlig omsetning
 • årlig samlet balanse

Foretak i vanskeligheter

Mellomstore og store foretak som var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien kan ikke søke støtte.

Dokumentasjonskravene utvides

Det skal foreligge en egen oppstilling over foretakets eller konsernets beregnede underskudd i tilskuddsperioden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Oppstillingen må spesifisere kostnadene per post som nevnt i § 3-9 annet ledd og vise hvordan kostnadene er periodisert.

For konsern skal det foreligge en oppstilling over foretakene i konsernet. Ansvarlig foretak i konsernet må utarbeide en oversikt over hvilke foretak som inngår i konsernet per første dato i tilskuddsperioden. Søker konsernet samlet, skal konsernoversikten også angi hvordan tilskuddet fordeles innad i konsernet.

Hvis foretaket har oppgitt i søknaden at det søker etter reglene for små foretak, skal det foreligge en oppstilling som viser hvilke foretak som inngår i beregningen av at foretaket oppfyller kriteriene for små foretak etter § 1-5 sammen med det siste godkjente årsregnskapet til disse foretakene.

Revisorbekreftelse

Det er fastsatt nye kontrollhandlinger for revisor eller regnskapsfører som skal bekrefte søknader for perioder fra mars 2021. Kontrollhandlingene dekker de nye bestemmelsene i forskriften og tilhørende nye opplysninger i søknaden

Endringer i kompensasjonsordning 2: September 2020 – februar 2021

Dekning av kostnader til tapt varelager

Virksomheter som av smittevernhensyn var pålagt full skjenkestopp eller stengt av myndighetene kan søke om dekning for kostnader til tapt varelager for varer som gikk ut på dato eller ble forringet slik at de ikke kunne selges. Er det innvilget tilskudd for periodene november - desember 2020 og januar - februar 2021 må foretaket sende en ny søknad for disse periodene for å få kompensasjon for tapt varelager.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.