Due diligence

Due diligence gir trygghet ved oppkjøp og fusjoner

I forkant av et oppkjøp eller en fusjon burde det alltid gjøres en grundig kartlegging av selskapet man ønsker å kjøpe eller fusjonere med. En slik kartlegging kalles gjerne due diligence, eller en selskapsgjennomgang. 

Les mer om våre tjenester knyttet til due diligence her.

Due diligence gir trygghet ved oppkjøp og fusjoner

Få oversikt over potensielle selskapsinvesteringer

Hensikten med å få utført en due diligence er å gi deg som potensiell kjøper en fullstendig oversikt over hva det er du investerer i. Målet vil aldri være å finne avvik som reduserer prisen på selskapet du skal kjøpe mest mulig. Derimot handler det om å få en korrekt verdsettelse på bakgrunn av de omstendighetene som foreligger, og unngå at det dukker opp uheldige overraskelser i etterkant av transaksjonen. 

Som kjøper plikter du ikke å få utført en due diligence, men det kan være kostbart å la være. Gjennomgangen sørger blant annet for at du får avdekket eventuelle risikofaktorer og andre betydningsfulle forhold før du forplikter deg til et kjøp.

Legger til rette for en ryddig kjøpsprosess

Oppkjøp eller fusjoner er gjerne omfattende prosesser som både vil få innvirkning på virksomhetens daglige drift og langsiktige strategi. For at du skal kunne ta riktige beslutninger og skaffe deg et best mulig forhandlingsgrunnlag, er due diligence et viktig verktøy. Samtidig vil det bli enklere å planlegge for tiden etter oppkjøpet når du har oversikt over de økonomiske forholdene i selskapet du kjøper. 

Fordi den kartlegger faktiske forhold vil en due diligence som regel også bidra til en mer ryddig kjøpsprosess, der både kjøper og selger opplever transaksjonen som vellykket. 

Slik foregår en due diligence

En due diligence omfatter normalt både en juridisk, en teknisk og en finansiell del. Den juridiske delen vil håndteres av advokater eller andre med erfaring på området. Den finansielle delen foretas som regel av revisjonsselskaper eller andre med økonomisk kompetanse.

Under den finansielle delen vurderes blant annet:

  • historisk vekst og lønnsomhet
  • regnskaper og budsjetter, med fokus på regnskap, skatter og avgifter
  • prognoser og potensiell vekst
  • likviditet
  • eiendeler og gjeld
  • kvalitet på finansiell rapportering

Hvor omfattende gjennomgangen vil være, avhenger av den enkelte transaksjon. Her vil blant annet størrelsen på selskapet transaksjonen omhandler, kompleksitet og kjennskapen man har til selskapet på forhånd spille inn.

Hva skjer i etterkant av en selskapsgjennomgang?

Det som blir avdekket i gjennomgangen blir oppsummert i en rapport til kjøper. Kjøper vil da ha et bedre grunnlag for å beslutte om transaksjonen skal gjennomføres eller om det må gjøres eventuelle justeringer i vilkårene. Nøyaktig hvordan informasjonen brukes og hvilke konsekvenser funnene i rapporten får, vil være opp til kjøper å avgjøre. 

En vanlig konsekvens av at det avdekkes nye forhold under en due diligence, er at partene går inn i en ny forhandlingsrunde på pris eller andre aspekter ved transaksjonen. Større og mer alvorlige funn kan føre til at transaksjonen utsettes med forbehold om at selger rydder opp i forholdene, eller at kjøpet avbrytes fullstendig.

Revisorkollegiet har erfaring med gjennomføring av due diligence

I Revisorkollegiet har vi foretatt en rekke gjennomganger med finansiell due diligence, og kan bistå med dette dersom dere vurderer å kjøpe en virksomhet. I tillegg har vi et bredt kontaktnettverk og kan hente inn nødvendig kompetanse dersom dette blir aktuelt. Vi har kompetanse på ulike bransjer og transaksjoner, og hjelper deg med å ta lønnsomme og velinformerte beslutninger rundt kjøp av virksomhet.

Kontakt oss for mer informasjon om due diligence ved oppkjøp eller fusjoner.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.