Aktuelt

ENDRINGER FRA 01.01.2020

Nytt år betyr ofte endringer i lover og regler og her har vi samlet noen av de som gjelder fra 1. januar 2020.

Nå slår de nye pendlerreglene inn for fullt
 
Å være pendler betyr at man må bo utenfor hjemmet på grunn av arbeidet. Pendlere kan kreve fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser til hjemmet. Fra 2018 ble fradragsreglene strammet inn ved at:

  • Det gis ikke lenger fradrag for kost for skattytere som har mulighet til å kunne oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen.
  • Fradragssatsen for kost når skattyter ikke kan tilberede mat i pendlerboligen, er redusert med om lag 150 kroner pr. døgn.
  • Fradrag for losjiutgifter (pendler-bolig) gis bare de første 24 månedene. Fradragsperioden kan forlenges med inntil nye 24 måneder ved skifte av kommune for både pendlerbolig og arbeidssted.
  • Tidsbegrensningen på 24 måneder gjelder også for retten til fradrag for kost for de som kan tilberede mat i pendlerboligen.

Det ble innført en overgangsregel som innebærer at for de som allerede var pendlere da reglene ble innført, starter tidsbegrensningen 1. januar 2018. Overgangsregelen går dermed ut 1. januar 2020 og en rekke pendlere vil dermed miste fradraget fra 2020.
Det ble ikke innført begrensninger i retten til å kreve fradrag for reiseutgifter. For reiseutgifter er det et tak på kr 97 000 og det gis bare fradrag for reiseutgifter over kr 23 100 (fra 2020). Maksimalt fradrag blir dermed kr 73 900.

Aksjeloven
 
Fra 1. januar 2020 endres aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet
 
Aksjeloven § 3-8
Beløpsgrensen for nærstående transaksjoner i aksjeselskaper heves fra 50 000 til 100 000 kroner. I tillegg flyttes godkjenningskompetansen fra generalforsamling til styret. Styret skal fortsatt utarbeide redegjørelse i forbindelse med slike avtaler. Redegjørelsen skal bekreftes av revisor og sendes samtlige aksjeeiere og Foretaksregisteret.
 
Aksjeloven § 8-10
Reglene i aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand fra selskapet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet endres ved at det innføres et unntak fra kravet til fri egenkapital i de tilfeller kjøper inngår i eller danner et konsern med selskapet. Samtidig skjerpes kravene til styrets redegjørelse og erklæring. Slik bistand skal fortsatt vedtas av generalforsamlingen.
 
Innførsel av varer
 
Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger deklarasjonsfritak og merverdiavgiftsfritak for innførsel av varer under kr. 350,-. Det betyr at varer som kommer til Norge etter 1. januar 2020 skal toll deklareres uavhengig av beløp.
 
Skattefunn
 
Det er vedtatt enkelte endringer i satser og forutsetninger i skattefunnordningen. Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2020, og vi anbefaler alle som har skattefunn prosjekter om å sette seg inn i de ny reglene.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.