Endringer i regnskapsloven

Endringer i regnskapsloven for regnskapsåret 2022

I 2021 vedtok Stortinget flere endringer i regnskapsloven. Når vi nå er inne i et nytt år, er disse gjeldende for alle regnskapspliktige virksomheter. Bakgrunnen for endringene er at Norge forplikter seg til å gjennomføre visse EU-direktiv som følge av EØS-avtalen. Endringene er derfor mest å betrakte som justeringer av eksisterende lov og har liten eller ingen sammenheng med hverandre.

For at årsregnskapet skal utarbeides på riktig måte, er det viktig å ha oversikt over hvilke regler som er gjeldende fremover. I denne artikkelen har vi samlet noen av de viktigste endringene for regnskapsåret 2022.

Har du spørsmål rundt endringene kan du ta kontakt med oss i Revisorkollegiet.

Endringer i regnskapsloven for regnskapsåret 2022

Ikrafttredelse for endringene

De nye regelendringene ble vedtatt juni 2021, og trådte i kraft 1. juli samme år. Mindre bedrifter som har avlagt årsregnskap etter dette tidspunktet har dermed allerede vært nødt til å forholde seg til endringene. For virksomheter som følger kalenderåret er det først for regnskapsåret 2022 at endringene blir gjeldende.

Forenklede notekrav for små virksomheter

Norske regnskapsstandarder har omfattende krav til noter. Fra og med 1. juli 2021 ble disse noe forenklet for små virksomheter. Dette innebærer presiseringer av flere bestemmelser, mens andre notekrav faller helt bort. 

Dette medfører blant annet forenklinger på følgende områder:

  • anleggsmidler, hvor det ikke lenger blir krav om å opplyse og endringer i avskrivningsplan og utgifter til forskning og utvikling
  • obligatorisk tjenestepensjon, hvor det ikke lenger blir nødvendig å opplyse at foretaket er pliktig til å ha otp, og ha dette i orden
  • ytelser til ledende personer, hvor hele bestemmelsen faller bort og det ikke lenger vil være nødvendig å opplyse om lønn og pensjonsforpliktelser til daglig leder og medlemmer av styret
  • aksjekapital og aksjonærer, hvor det ikke lenger blir nødvendig å opplyse om hvem som er selskapets aksjonærer

Det må samtidig påpekes at mindre foretak fremdeles kan velge å gi noteopplysninger utover de nye kravene. De må også forholde seg til regnskapslovens §7-1 som omhandler opplysningsplikt. Hvis noteinformasjon er nødvendig for at utenforstående skal kunne bedømme virksomhetens stilling og resultat, skal de på bakgrunn av generell opplysningsplikt likevel inkluderes i årsregnskapet. 

Nytt for alle virksomheter er at rekkefølgen på noteopplysningene nå er lovfestet. Det har den ikke vært tidligere. Fremover skal noteopplysninger for poster i balanse og resultatregnskap ha samme rekkefølge som postene i oppstillingen for balanse og resultatregnskap. Dette kravet gjelder både for små og større foretak. Rekkefølge bestemmelsen gjelder for selskaper som er stiftet etter 1.juli 2021. For andre selskaper vil dette gjelde først for regnskapsårets 2022.

Goodwill, forskning og utvikling

Det fastslås at dersom den økonomiske levetiden for goodwill ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill avskrives over maksimalt ti år. Nedskrivning av goodwill kan ikke reverseres. 

Regnskapsloven har tidligere behandlet forskning og utvikling som et samlet begrep. Nå skal disse områdene behandles separat. Balanseposten «Forskning og utvikling» endrer navn til «Utvikling», for å tydeliggjøre at det bare er utgifter til egen utvikling som kan balanseføres. Utgifter til egen forskning skal derimot alltid kostnadsføres. I realiteten er dette bare en presisering, da utgifter til forskning som hovedregel heller ikke tidligere har tilfredsstilt kravene til balanseføring. For utgifter til egen utvikling er det opp til bedriften om disse kostnadsføres eller balanseføres, naturligvis gitt at kriteriene for balanseføring er til stede.

I likhet med goodwill skal balanseførte utviklingsutgifter avskrives over maksimalt ti år dersom den økonomiske levetiden ikke kan fastsettes på en god måte. 

Øvrige endringer

  • Ny paragraf §1-10 gir en definisjon av begrepet vesentlighet som tidligere ikke har vært lovfestet. En opplysning er vesentlig “dersom utelatelsen eller feil i slike opplysninger med rimelighet kan forventes å påvirke beslutninger som brukere tar på grunnlag av foretakets årsregnskap. Enkeltposters vesentlighet skal vurderes i sammenheng med andre tilsvarende poster”
  • Noterte foretak skal opplyse om sine retningslinjer for likestilling og mangfold i  redegjørelsen om foretaksstyring  
  • Distribusjonsutgifter inngår ikke lenger i anskaffelseskost ved tilvirkning
  • Ekstraordinære poster forsvinner fra oppstillingsplanen
  • Ved oppdeling eller sammenslåing av poster: Når den regnskapspliktiges forhold tilsier det, skal det i resultatregnskap og balanse tilføyes delsummer

Les mer detaljert om endringene på nettsidene til Regnskap Norge. 

Har du spørsmål om endringene i regnskapsloven?

Våre revisorer har naturligvis full kontroll på hva som gjelder når årsregnskapet etter hvert skal inn. Vi svarer gjerne på spørsmål rundt de nye bestemmelsene, og kan rådgi eller stå for utarbeidelsen av hele årsregnskapet. Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat!

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

16 mars 2023

I tredje utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese mer om generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, innleie og åpenhetsloven.