Aktuelt

FASTSETTELSE AV FORMUESVERDI PÅ EIENDOM FOR SELSKAPER

Selskaper betaler ikke formuesskatt, men aksjonærene betaler formuesskatt av verdiene på aksjene i selskapet. Hvilke verdi som settes på de forskjellige eiendelene i selskapet vil derfor direkte påvirke aksjonærenes skatt. Fastsettelse av den skattemessige verdien på en eiendom vil derfor kunne påvirke aksjonærenes skatt betydelig. Skattemyndighetene har utarbeidet egne beregningsmetoder (sjablongregler) for å fastsette skattemessige verdier på eiendom. Det er imidlertid muligheter for å redusere disse verdiene hvis man kan dokumentere en lavere markedsverdi. Å være bevisst på hvilke muligheter man har og ikke minst benytte riktig beregningsgrunnlag kan derfor gi lavere skatt for aksjonæren. 

Behøver du bistand til skatt og økonomi? Revisorkollegiet hjelper deg.


Hva er formuesfastsettelse?

Formue er betegnelsen for de økonomiske verdiene av de eiendeler og rettigheter en virksomhet disponerer med fradrag for gjeld. Formuen i regnskapet kan avvike fra skattbar formue, da beregning av skattbar formue baseres på likningsreglene.

Utgangspunktet for fastsettelse av formuesverdi for ikke-børsnoterte aksjeselskaper er beskrevet i skatteloven § 4-12 (7). For næringseiendom er det utarbeidet beregningsmetoder med utgangspunkt i leieinntekter.

Se skattelovens beskrivelse av formuesfastsettelse av næringseiendom her.

Vår erfaring er at formuesverdsettelsen av eiendom ofte blir feil, og også for høy. Det er derfor viktig å sjekke at formuesfastsettelsen stemmer med den faktiske verdien på næringseiendommen. Skatteetaten benytter en sjablongregel for verdsettelse av formuesverdi, og denne kan i noen tilfeller overstige den faktiske markedsverdien på eiendommen.

Problemet med formuesfastsettelse: by og distrikt

Et problem med metoden som benyttes for formuesfastsettelse på næringseiendom, er at den utføres etter en gitt standard som ofte ikke tar nok hensyn til eiendommens plassering. Når formuen bestemmes basert på markedsverdi, er det viktig at denne verdien justeres etter markedet på det enkelte geografiske stedet. 

Det er stor forskjell på næringseiendom i by og i distrikt, og markedsverdien vil variere på grunn av dette. En virksomhet kan ende opp med å skatte av den antatte markedsverdien på bygg og eiendom, uten at beløpet egentlig reflekterer verdien på eiendommen.

I slike tilfeller er det viktig å benytte seg av skatterådgivning fra fagfolk, som kan hjelpe deg og ditt foretak med skatteplikt og rapportering. Ved hjelp av dyktige rådgivere blir det enklere å fastsette en formuesverdi som faktisk reflekterer din næringseiendom. 

Revisorkollegiets regnskapsførere og revisorer hjelper deg med skatt og formue. Kontakt oss her.
 

Hvordan optimalisere fastsettelsen av formuesverdi

Sjablongreglene for beregning av formuesverdi tar utgangspunkt i leieinntekter. Her er det viktig å være bevisst på hva som inngår i inntektene. Felleskostnader som faktureres for seg skal ikke tas med i grunnlaget. Hvis man derimot fakturerer leie som også inkluderer felleskostnader har man ikke mulighet til å trekke felleskostnadene fra beregningsgrunnlaget, og man vil få en høyere formuesverdi på eiendommen. 

Beregnet verdi bør vurderes mot markedsverdi for eiendommen. Hvis den beregnede verdien er vesentlig høyere enn hva markedsverdien for eiendommen vil være, kan det være lønnsomt å innhente en takst. Klarer man å dokumentere en lavere verdi på eiendommen, kan denne benyttes i formuesfastsettelsen. 

Revisorkollegiet tilbyr rådgivning

Vi ser at det i mange tilfeller ikke er gjort vurderinger i forhold til den beregnede formuesverdien og at aksjonærer har betalt mer formuesskatt enn nødvendig. Det kan derfor være lønnsomt med hjelp fra noen som kjenner reglene godt.  

Trenger du skatterådgivning eller veiledning om formuesfastsettelse på næringseiendom? Revisorkollegiet tar seg av alt fra regnskap, revisjon og bokføring for din virksomhet. Kontakt oss i dag.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.