Generasjonsskifte og arveavgift

Generasjonsskifte og arveavgift – hva er lurt å gjøre nå?

Generasjonsskifte og arveavgift – hva er lurt å gjøre nå?

Et generasjonsskifte i et aksjeselskap innebærer at aksjer og verdier i selskapet overføres fra én generasjon til den neste. I familieeide selskaper vil dette være en naturlig følge av at årene går, og på et tidspunkt vil det være naturlig å slippe yngre krefter til.

Når dere står overfor et generasjonsskifte, er det flere ting det er viktig å tenke over før dere beslutter hvordan skiftet skal gjennomføres. Mange har også fått med seg at det er en mulighet for at den mye omdiskuterte arveavgiften gjeninnføres etter høstens stortingsvalg. Dette legger føringer for hvorvidt det kan lønne seg å fremskynde overføringen av selskapet til barn eller andre tiltenkte arvinger. 

Hva skjer hvis arveavgiften gjeninnføres?

Helt siden arveavgiften ble avviklet 1. januar 2014 har det vært mulig å motta både arv og gaver uten at dette skattlegges. Dette har gjort generasjonsskifter i familieeide foretak langt mindre kostbare enn tidligere. Til høsten er det nytt stortingsvalg og det spekuleres i om et eventuelt regjeringsskifte også vil kunne bety at vi får et gjensyn med arveavgiften. Dette vil kunne skje med umiddelbar virkning. Dermed kan det brått få svært uheldige økonomiske konsekvenser dersom man venter med et planlagt generasjonsskifte til etter valget.

Nå er det naturligvis ingen som vet helt sikkert hva som kommer til å skje til høsten. Gjeninnføring av arveavgiften har vært diskutert også tidligere, uten at det har blitt en realitet. Dermed er det ikke nødvendigvis slik at alle familieeide foretak skal slippe alt og sette i gang prosessen med et generasjonsskifte umiddelbart. Er prosessen derimot igangsatt allerede eller skal påbegynnes i nær fremtid, og det ikke har noen praktisk betydning akkurat når det skjer, kan det potensielt ligge besparelser i å gjøre dette nå.

Viktig å tenke på ved overføring av virksomhet

Selv om tiden frem til stortingsvalget kan føles knapp, er det viktig å ikke forhaste seg når prosessen med et generasjonsskifte skal igangsettes. Det vil for eksempel være viktig å tenke gjennom følgende:

  • Skal alle aksjene overføres til neste generasjon eller ønsker man å beholde noe selv? 
  • Er det kun verdiene som skal overføres eller vil man også gi fra seg styringsretten? Dette kan ordnes ved forskjellige aksjeklasser.
  • Skal alle barna arve like andeler i selskapet eller skal kun ett barn drive virksomheten videre?
  • Skal eventuelle overføringer til ett av barna avkortes i fremtidig arv?
  • Hva ønsker man skal skje med verdiene etter at man har gått bort?
  • Er det nødvendig med testamente eller fremtidsfullmakt?

Optimalisering av selskapsstruktur i forbindelse med generasjonsskifte

Et generasjonsskifte vil være et godt tidspunkt for å vurdere om selskapsstrukturen dere har i dag vil være optimal også når neste generasjon tar over. En optimalisert selskapsstruktur kan gi skattemessige besparelser, men også bidra til at dere unngår personlige konflikter når selskapet skal overføres. Mulige alternativer kan være å etablere en holdingstruktur eller å foreta en skattefri fisjonering, der selskapet deles opp i flere frittstående selskaper som fordeles mellom arvingene.

Vær også oppmerksom på at selv om generasjonsskiftet på nåværende tidspunkt kan gjennomføres uten at det må betales en arveavgift, så kan det fremdeles få skattemessige konsekvenser. Derfor vil det lønne seg å rådføre seg med noen som har kompetanse på skatter og avgifter, som kan hjelpe dere med å unngå unødvendige kostnader.

Overføring til holdingselskap

En mye brukt måte å overføre selskapets aksjer på, er å opprette en holdingstruktur der aksjene overføres til holdingselskap eid av barna. Den store fordelen med dette er at verdiene som ligger i holdingselskapet ikke blir gjenstand for beskatning før de realiseres av aksjonæren. Med andre ord kan selskapet motta utbytte og gjøre nye investeringer uten at aksjonæren må skatte av transaksjonen. 

Mulige måter å gjennomføre dette på vil være å foreta en konsernfusjon der det opprettes et holdingselskap som blir eier av aksjeselskapet, og at holdingselskapet eies av aksjonærene. Dersom selskapet skal selges kan dette være en god løsning. Dersom arvingene skal fortsette å eie selskapet vil det som regel være mer hensiktsmessig å opprette egne holdingselskaper for hver enkelt arving. 

Les mer om hva et holdingselskap er her.

Revisorkollegiet hjelper dere med generasjonsskiftet

Som følge av diskusjonene rundt den mulige gjeninnføringen av arveavgiften, opplever vi et økt fokus på generasjonsskifter. Dersom dette er en aktuell problemstilling i deres virksomhet, kan Revisorkollegiet være en god rådgiver og samtalepartner. Vi hjelper dere med å få klarhet i om generasjonsskiftet er noe det vil lønne seg å gå videre med nå, og rådgir under planlegging og gjennomføring. Vi kan også være behjelpelige med å optimalisere selskapsstrukturen i forbindelse med overføringen 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om generasjonsskifte eller andre økonomiske problemstillinger – som kompetansehus besitter vi bred faglig kompetanse.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.