Aktuelt

HJEMMEKONTOR OG KORONAUTBRUDD

Etter koronautbruddet er det mange som har hjemmekontor, hele uker eller bare enkelte ukedager. Her er en oversikt over hva en bør være klar over når hjemmekontor blir en mer permanent del av arbeidsdagen.

Skriftlig avtale

Hvis du som arbeidstaker har fast hjemmekontor eller utfører annet arbeid i hjemmet, skal dette avtales skriftlig. Avtale om hjemmearbeid er regulert gjennom en egen forskrift til arbeidsmiljøloven, «forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem». Her kommer frem minstekravene til hva en slik avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver skal omhandle.
 
Ved fast avtale om å jobbe hjemme, er man unntatt for mange av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Avtalen skal angi når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver, men det kan også avtales at arbeidstakeren fritt kan velge når det avtalte arbeidet skal utføres. Dersom avtalen er midlertidig, skal det frem gå av avtalen. Avtalen må også si noe om hvordan den skal sies opp. HMS og arbeidsgivers internkontrollsystemer gjelder også for arbeid utført i hjemmet.

Skatt

Naturalytelser er som hovedregel skattepliktig inntekt for mottaker og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift. Skattedirektoratet gir nå midlertidig fritak for visse ytelser for å redusere smitte.
 
Skattedirektoretat anser koronautbruddet som en ekstraordinær situasjon hvor hjemmekontor kan bidra til å redusere smitte. Skattereglene for naturalytelser til hjemmekontor er derfor endret. Naturalytelser som det nå gis skattefritak for er utstyr til hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver. En forutsetning for skattefritaket er at kjøp og utstyr til hjemmekontor klart er begrunnet i å holde aktiviteten i virksomhetene i gang og å redusere smittefaren, at tiltaket er midlertidig og forholdsmessig. Det er arbeidsgiver som skal vurdere om ytelsen er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte.
 
Det er viktig å merke seg at skattefritaket kun gjelder i den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, og bare dersom tiltakene det gjelder er gjennomført som følge av denne smittesituasjonen.
 
Reglene om annen kompensasjon for hjemmekontor er ikke endret.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.