Aktuelt

JULEGAVER, JULEBORD OG ANDRE VELFERDSTILTAK

Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver spanderer julegaver og julebord på sine ansatte. Dette vil som regel være skattefritt for de ansatte, så lenge kostnadene holdes innenfor grensen for det som må betegnes som rimelige velferdstiltak.

Julegaver
 
Gaver til ansatte er skattefri for mottakeren når verdien ikke overstiger kr. 2 000,- pr. ansatt i løpet av inntektsåret. Det er en forutsetning for skattefritaket at gaven består av noe annet enn penger og gis som en generell ordning i bedriften. Gavekort er akseptert så lenge ikke disse kan veksles inn i penger.
 
Nytt fra 2019 er at bedriften får skattemessig fradrag for kostnaden selv om gaven ikke er skattepliktig for den ansatte så lenge man holder seg til beløpsgrensen.
 
Fra og med 2019 omfatter beløpsgrensen på kr. 2 000,- også gaver som den ansatte mottar fra tredjepart, for eksempel forretningsforbindelser. Da er det ikke et krav om at gaven gis etter en generell ordning.
 
Julebord
 
Julebord for alle, eller en betydelig gruppe ansatte, vil normalt være skattefrie for de ansatte. Forutsetningen er at vilkårene for rimelige velferdstiltak er oppfylt.
 
Velferdstiltak har som hensikt å øke samhørighet og trivsel på arbeidsplassen. Virksomheter uten ansatte vil derfor ikke falle inn under skattefritaket. I et selskap som for eksempel eies av en person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det derfor være et krav at det også er andre ansatte i bedriften som ikke har nær familiær tilknytning til eier. Disse må ha stillinger som til sammen utgjør minst en hel stilling.
 
Tiltaket må være rimelig. Det er ingen fastsatte grenser for hva som anses som rimelig, men dette må sees i forhold til både kostnaden og hva som er normalt i forretningslivet for øvrig for tilsvarende arrangement.

Julebord med overnatting
 
Det er et vilkår for fradragsretten at varigheten på julebordsturen er på maks to overnattinger. Lengre opphold vil anses som ferie og ikke som velferdstiltak, og vil bli skattepliktig for den ansatte. En reise som varer fra torsdag til søndag vil derfor ikke omfattes av skattefritaket. Dette gjelder selv om den ansatte selv dekker den ene overnattingen, og selv om oppholdet med reise totalt sett blir billigere.
 
Det er ikke krav om faglig innhold på firmaturer så lenge grensen på to overnattinger overholdes. Hvis man velger å kombinere kurs og konferanser med en sosial tur vil reisen består av to atskilte deler, et velferdstiltak og en tjenestereise. Hver del av turen vurderes da isolert for seg. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og tjenestereisen er oppfylt, er i utgangspunktet hele turen skattefri.
 
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.