Aktuelt

FRA 1. JANUAR 2021 SKAL MELLOMBALANSER SENDES INN TIL REGNSKAPSREGISTERET

Regnskapsregisteret har tidligere varslet at aksjeselskaper og allmennaksjeselskapet etter planen skulle kunne rapportere mellombalanser til Regnskapsregisteret fra 1. oktober 2020. Nærings- og fiskeridepartementet har nå opplyst om at ikrafttredelse for lovendringer i forbindelse med mellombalanse er fra 1. januar 2021.

Lovendringene gjelder mellombalanser som danner grunnlag for ekstraordinært utbytte, kapitalnedsettelse, fisjon osv.

Endringene innebærer at:

  • aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, slipper revisjon av mellombalansene.
  • aksjeselskaper og allmennaksjeselskapet skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.
  • disposisjonene som mellombalansene gir grunnlag for, kan først registreres/gjennomføres når mellombalansen er registrert i og kunngjort av Regnskapsregisteret.

Dette betyr at det ikke vil være mulighet til å ta ut utbytte eller gjennomføre kapitalnedsettelse med utbetaling FØR mellombalansen er registrert i og kunngjort av Regnskapsregisteret. Dette gjelder også selskaper som ikke behøver å få mellombalansen revidert. De har allikevel plikt til å sende mellombalansen til Regnskapsregisteret før uttak.
 
Målet med rapporteringsplikten er blant annet at skattemyndighetene skal ha et bedre kontrollgrunnlag. Det vil også gi kreditorer og andre berørte parter bedre tilgang til informasjon, slik at de i større grad kan ivareta sine interesser.
 
Innsending til Regnskapsregisteret skal gjøres i et nytt skjema, RR-0200 Mellombalanse. Skjemaet skal fylles ut med opplysninger om selskapet, dato for fastsettelse, regnskapsspråk og informasjon om hvorvidt selskapet har fravalgt revisjon. Selve mellombalansen, noter og ev. revisjonsberetning skal legges med som filvedlegg.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Generasjonsskifte og arveavgift – hva er lurt å gjøre nå?

14 juni 2021

Muligheten for et gjensyn med arveavgiften, gjør et fremskyndet generasjonsskifte til en aktuell problemstilling i mange selskaper. Dersom din bedrift skal gjennom et generasjonsskifte kan vi gi gode råd, både under planlegging og gjennomføring.

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

09 juni 2021

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden.