Aktuelt

FRA 1. JANUAR 2021 SKAL MELLOMBALANSER SENDES INN TIL REGNSKAPSREGISTERET

Regnskapsregisteret har tidligere varslet at aksjeselskaper og allmennaksjeselskapet etter planen skulle kunne rapportere mellombalanser til Regnskapsregisteret fra 1. oktober 2020. Nærings- og fiskeridepartementet har nå opplyst om at ikrafttredelse for lovendringer i forbindelse med mellombalanse er fra 1. januar 2021.

Lovendringene gjelder mellombalanser som danner grunnlag for ekstraordinært utbytte, kapitalnedsettelse, fisjon osv.

Endringene innebærer at:

  • aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, slipper revisjon av mellombalansene.
  • aksjeselskaper og allmennaksjeselskapet skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.
  • disposisjonene som mellombalansene gir grunnlag for, kan først registreres/gjennomføres når mellombalansen er registrert i og kunngjort av Regnskapsregisteret.

Dette betyr at det ikke vil være mulighet til å ta ut utbytte eller gjennomføre kapitalnedsettelse med utbetaling FØR mellombalansen er registrert i og kunngjort av Regnskapsregisteret. Dette gjelder også selskaper som ikke behøver å få mellombalansen revidert. De har allikevel plikt til å sende mellombalansen til Regnskapsregisteret før uttak.
 
Målet med rapporteringsplikten er blant annet at skattemyndighetene skal ha et bedre kontrollgrunnlag. Det vil også gi kreditorer og andre berørte parter bedre tilgang til informasjon, slik at de i større grad kan ivareta sine interesser.
 
Innsending til Regnskapsregisteret skal gjøres i et nytt skjema, RR-0200 Mellombalanse. Skjemaet skal fylles ut med opplysninger om selskapet, dato for fastsettelse, regnskapsspråk og informasjon om hvorvidt selskapet har fravalgt revisjon. Selve mellombalansen, noter og ev. revisjonsberetning skal legges med som filvedlegg.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.