Formuesverdi næringseiendom

Nye regler ved formuesverdi på næringseiendom

Formuesverdien av både utleid og ikke-utleid næringseiendom fastsettes på grunnlag av en beregnet utleieverdi. I noen tilfeller vil den beregnede verdien bli høyere enn markedsverdien. Nå er det fastsatt klare bestemmelser for hva som må dokumenteres hvis verdien skal settes lavere enn den beregnede utleieverdien.

Nye regler ved formuesverdi på næringseiendom

Næringseiendom verdsettes som utgangspunkt til 75 % av eiendommens beregnede utleieverdi for 2022. Det er derfor leieinntektene som er bestemmende for hvilke verdi eiendommen får i skattemeldingen til virksomheten og som dernest inngår i aksjonærens formuesverdi på aksjene. Verdien på eiendommen vil derfor direkte påvirke aksjonærens private formue og formueskatt.
 
Skatteyter kan kreve at verdien settes ned til 75 % av «eiendommens dokumenterte omsetningsverdi» hvis den beregnede verdien er høyere enn omsetningsverdi. Dette kalles «sikkerhetsventilen».
 
Finansdepartementet har nå fastsatt nye dokumentasjonskrav ved bruk av sikkerhetsventilen. Taksten skal:

  • tidligst være utarbeidet i det første inntektsåret den skal benyttes for,
  • være ferdig utarbeidet senest på det tidspunktet det kreves nedsettelse, og kunne fremlegges umiddelbart for skattemyndighetene på forespørsel,
  • ikke være utarbeidet av noen som er i et interessefellesskap med eller er i et nærstående- eller avhengighetsforhold til skattyter,
  • være utarbeidet av noen med relevant, faglig kompetanse til å foreta verdivurdering av næringseiendom, herunder takstmann eller næringsmegler,
  • og inneholde en redegjørelse for vurderingen av eiendommens omsetningsverdi og forutsetningene som denne bygger på.

Som dokumentert omsetningsverdi regnes også eiendommens observerbare omsetningsverdi i inntektsåret det kreves nedsettelse, forutsatt at omsetningen er et fritt salg mellom uavhengige parter.
Skattyter som har krevd nedsettelse kan kreve at formues grunnlaget for de fem påfølgende årene settes til beregnet utleieverdi redusert med et forholdsmessig fradrag som settes til det prosentvise avviket mellom beregnet utleieverdi etter hovedregelen, og den dokumenterte omsetningsverdien. Skattyter som krever nedsettelse for inntektsåret 2022 kan dermed kreve slik fradrag fra og med inntektsåret 2022, til og med inntektsåret 2027 før det må innhentes en ny verdsettelse.
De nye reglene trer i kraft fra 2022 og vil derfor gjeld for skattemeldingen som skal leveres for inntektsåret 2022.
 

Ta gjerne kontakt med oss i Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.