Nyhetsbrev 031121 Avgiftsmessig behandling ved felles innkjøp og utlegg

Avgiftsmessig behandling ved felles innkjøp og utlegg

Når flere foretak går sammen om å anskaffe en vare eller tjeneste til felles eller delt bruk, må grunnleggende krav om fradragsrett for merverdiavgift være oppfylt. Dette er ofte aktuelt innenfor konsern, men også for andre typer samarbeid som for eksempel kontor-fellesskap. Slike tilfeller krever at fradragsføring av inngående merverdiavgift på anskaffelsen må vurderes nøye. Det må også vurderes om det må beregnes utgående merverdiavgift i forbindelse med krav om refusjon for utlegget.

Avgiftsmessig behandling ved felles innkjøp og utlegg

Avgrensning mot omsetning

Hovedregelen er at all levering av varer og tjenester mot vederlag er avgiftspliktig omsetning etter merverdiavgiftsloven §§ 1-3 1 ledd bokstav a og 3-1 1 ledd, med mindre omsetningen etter lov eller forskrift er fritatt for merverdiavgift. Ved kostnadsdeling eller utlegg kan man på visse vilkår unngå at leveringen anses som omsetning, men som utlegg eller kostnadsfordeling.

Fradragsrett

Det er et vilkår for fradragsretten at anskaffelser skal være til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet, og det vil være formålet på anskaffelsestidspunktet som er avgjørende. Kravet om at anskaffelsen er til bruk i den merverdiavgiftspliktige virksomheten, blir veldig tydelig i forbindelse med utlegg og kostnadsfordeling, hvor kjøper og bruker ikke er den samme.

Utlegg

Utlegg anses ikke som omsetning og det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift når kjøper krever dekket sine kostnader, selv om det utstedes en faktura. Dette medfører at utlegget ikke skal føres i resultatregnskapet, men balanseføres som annen kortsiktig fordring. Kjøper vil ikke ta fradrag for inngående merverdiavgift, mens bruker av varen eller tjenesten vil ha normal fradragsrett for inngående merverdiavgift hvis utlegget er avtalt mellom partene og salgsdokumentasjonen for utlegget utstedes i brukers navn.

Kostnadsdeling

To eller flere foretak kan også gå sammen om å anskaffe en vare eller tjeneste til felles eller delt bruk. Dersom faktura utstedes til hver enkelt part for deres respektive andel, oppstår ingen delingsproblematikk eller utfordringer knyttet til merverdiavgift, hvis andelen uttrykker antatt bruk på anskaffelsestidspunktet. Ofte utstedes imidlertid samlet faktura til ett av foretakene, som videre krever tilbakebetalt de respektive andelene fra de andre foretakene. Det vil da være kun den som er angitt som kjøper i salgsdokumentet som har fradragsrett for inngående merverdiavgift, og kun for den andel av anskaffelsen som kjøperen skal bruke i sin virksomhet. Fradragsretten for inngående merverdiavgiften til de andre foretakene vil da gå tapt.

For å unngå dette har skatteetaten akseptert en særskilt dokumentasjonsordning ved fellesanskaffelser. Rundskriv 40-modellen som bygger på rundskriv 40 av 29. september 1975.  Det kreves da at foretaket som står angitt som kjøper, utarbeider en liste over hvilken andel av fakturaen og den inngående merverdiavgiften som gjelder det enkelte foretak i samarbeidet. Videre må listen og gjenpart av originalfaktura legges ved fakturaen når foretaket krever tilbake utlegget sitt fra de andre foretakene. Dersom dokumentasjonskravene er oppfylt, vil foretakene ha fradragsrett for sin andel av inngående merverdiavgift som er påløpt i forbindelse med anskaffelsen.

En forutsetning for å benytte rundskriv 40-metoden, er at det er inngått avtale om kostnadsdeling mellom det foretaket som er fakturamottaker og alle de øvrige selskapene i samarbeidet, samt at fellesinnkjøpet ikke er gjort kun for å oppnå rabatter hos leverandøren. Rundskriv 40-metoden kan kun komme til anvendelse dersom anskaffelsen ikke på noe tidspunkt har vært privatrettslig eid fullt ut av det subjektet som forestår innkjøpet på vegne av samarbeidsfellesskapet.

Det må kunne dokumenteres med avtaler og regnskapsføring at innkjøpet faktisk er kjøpt inn i fellesskap med de andre partene. Det kan heller ikke gjøres påslag ved viderefaktureringen.

Deling av lønnskostnader

Deling av lønnskostnader mellom samarbeidende selskaper vil som hovedregel alltid være avgiftspliktig omsetning som må beregnes og faktureres på vanlig måte.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.