Kontanter – når kan det bli et problem for deg som næringsdrivende?

Kontanter – når kan det bli et problem for deg som næringsdrivende?

Kontanter brukes i mindre grad enn før, men er fremdeles et lovlig betalingsmiddel. Som næringsdrivende er det viktig å kjenne til bestemmelsene i skatte- og merverdiavgiftsloven, men også hvitvaskingsloven.

Skatte- og merverdiavgiftsloven gjelder når en betaler med kontanter og får en kostnad i regnskapet. Hvitvaskingsloven gjelder ved salg og mottak av kontanter. Formålet med reglene er å avdekke skatte- og avgiftsunndragelse og økonomisk kriminalitet.

Kontanter – når kan det bli et problem for deg som næringsdrivende?

Betaling av varer og tjenester

Det gis ikke skattemessig fradrag for kjøp av varer og tjenester som er betalt med kontanter når kontantbetalingen er på kr. 10 000,- eller mer. Det gis heller ikke fradrag for inngående merverdiavgift. Dette vil gjelde alle kjøp uavhengig av om selger er kjent og om man får kvittering for kjøpet.

Det er viktig å merke seg at en leveranse må sees under ett. Delvis betaling med kontant og over bank hvor totalbeløpet er på kr. 10 000,- eller mer vil også rammes av regelen. Den delen av vederlaget som betales kontant vil ikke gi rett til fradrag.

Lønn

Det er som hovedregel forbudt å utbetale lønn og feriepenger i form av kontanter. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å utbetale lønn via bank. I den grad det likevel betales noe i kontanter, vil fradragsrett kunne nektes fra og med kr. 10 000,-. Det betyr at du som næringsdrivende ikke vil kunne føre fradrag for lønnskostnaden i skatteregnskapet.

Salg av varer

Ved salg av varer er det forbudt å motta kontant betaling på kr. 40 000, - eller mer.  Bestemmelsen om dette finner vi i hvitvaskingsloven. Denne bestemmelsen gjelder forhandlere av gjenstander. Forhandler av gjenstander tolkes bredt og vil omfatte de aller fleste salg av varer. Tidligere kunne man følge regelverket i loven om kundekontroll, og identifisere og registrerer kjøper ved betalinger over kr. 40 000,-. Endringen om forbud mot å motta betaling i kontanter setter en mer tydelig grense for hvor mye man kan motta i kontakter.

Det er verdt å merke seg at dette kun gjelder salg av varer og ikke for salg av tjenester. Men, dersom det selges en vare samtidig eller sammen med tjenesten må det skilles mellom verdien av varen og tjenesten. Kontantbetaling for varen kan ikke overstige kr. 40 000,-. Også her vil hele leveransen bli sett samlet, og en oppdeling av betalingen vil også rammes når det samlede beløpet for varen er over beløpsgrensen.

Det er ikke avgjørende at en vare alene har en verdi som overstiger beløpsgrensen. Kontantforbudet gjelder også salg hvor flere gjenstander selges samtidig, selv om verdien av hver enkeltgjenstand er under beløpsgrensen.

Mottak av kontanter over kr. 40 000,- vil være et lovbrudd og kan medfører pålegg og tvangsmulkt.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.