Utsatt frist for betaling av skatter og avgifter

Regjeringen gjeninnfører nå ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatter og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022.

Det foreslås samtidig og reduserer forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 %.

Utsatt frist for betaling av skatter og avgifter

Det legges opp til objektive vilkår og en skjematisk behandling av søknader basert på egenerklæring fra søker.  Hovedvilkåret for å få utsettelse vil være at skattyter er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene.

Ordningen skal gjelde for:

  • Arbeidsgiveravgift med forfall 15. januar og 15. mars 2022,
  • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere med forfall 15. februar 2022,
  • Forskuddsskatt for personlige skattytere med forfall 15. mars 2022,
  • Merverdiavgift med forfall 10. februar 2022 og
  • Særavgifter med forfall den 18. januar, 18. februar og 18. mars 2022

For krav som forfaller før årsskiftet, for eksempel merverdiavgift med forfall 10. desember 2021, må det søkes om utsettelse etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse.

Regjeringen foreslår at krav under den midlertidige utsettelsesordningen skal nedbetales avdragsvis innen utgangen av 2022. Skattedirektoratet vil fastsette nærmere betalingsfrister for avdragene.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.