Register over reelle rettighetshavere

Den 1. november 2021 trådte nye regler om register over reelle rettighetshavere i kraft, og de fleste norske selskaper er omfattet av de nye reglene.

Reglene går i korthet ut på at alle norske foretak som driver virksomhet eller er registrert i Norge må innhente og registrere opplysninger om sine reelle rettighetshavere. Når Brønnøysundregistrene får på plass en teknisk løsning for registrering, skal alle opplysningene om reelle rettighetshavere registreres der, men inntil videre må de registreringspliktige opprette sitt eget interne register.

Register over reelle rettighetshavere

Hvem er registreringspliktige?

Alle juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger som «driver virksomhet eller er registrert» i Norge er i utgangspunktet registreringspliktige. Dette omfatter i utgangspunktet alle organisasjonsformer, som:

 • Aksje- og allmennaksjeselskapet (AS / ASA)
 • Ansvarlige selskaper (ANS / DA / KS)
 • NUF (norsk filial av et utenlandsk selskap)

Unntak er konkursbo, verdipapirfond, foreninger som verken er næringsdrivende eller har regnskapsplikt, samt ikke-næringsdrivende stiftelser. Det gjelder egne regler for børsnoterte selskaper og enkelte NUFèr

Hva må de registreringspliktige gjøre?

Den registreringspliktige skal identifisere reelle rettighetshavere. Med reell rettighetshaver menes den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten.

En reell rettighetshaver er en fysisk person som oppfyller minst ett av følgende kriterier:

 • Direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent av eiendelene i den registreringspliktige
 • Direkte eller indirekte kan stemme for mer enn 25 prosent av stemmerettighetene i den registreringspliktige, i tilfeller der fordelingen av stemmerettigheter avviker fra eiendelene.
 • Direkte eller indirekte kan utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene eller tilsvarende i den registreringspliktige
 • På annen måte enn angitt over utøver kontroll over den registreringspliktige

Indirekte eie betyr at man eier aksjene via et eller flere selskaper.

Når de reelle rettighetshaverne er identifisert må det innhentes følgende opplysninger:

 • Navn
 • Fødselsnummer eller D-nummer
 • Bostedsland
 • Statsborgerskap
 • Hvor mange prosent eierandel og stemmerettigheter hver reell rettighetshaver har

Opplysningene om grunnlaget skal også omfatte om eierskapet er direkte, indirekte, gjennom avtale eller vedtekter eller på annen måte.

Opplysningene kan hentes inn fra blant annet:

 • Stiftelsesdokumenter
 • Vedtekter
 • Aksjeeierbok eller tilsvarende
 • Eventuelle enigheter eller avtaler som regulerer utøvelsen av eierrettigheter og stemmerettigheter

Grunnlaget for identifiseringen av hvem som er reelle rettighetshavere skal dokumenteres og dokumentasjonene skal gjøre at det er mulig i ettertid å forstå hvorfor de relevante fysiske personene er identifisert av den registreringspliktige. Manglende identifisering kan ha to årsaker, enten finnes det ingen reelle rettighetshavere eller så lar denne/disse seg ikke identifisere. I begge tilfellene skal den registreringspliktige begrunne og dokumentere vurderingen.

Dokumentasjonen skal lagres i ti år etter at fysiske personer opphører å være reelle rettighetshavere. Hvis virksomheten opphører å eksistere er lagringstiden fem år.

Når det skjer endringer som medfører at det blir andre reelle rettighetshavere skal informasjonen oppdateres. Fristen for å registrere er 14 dager etter at en er kjent med at man har reelle rettighetshavere eller blir kjent med at opplysningene må oppdateres.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.