Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/22

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/22

Alle aksjeselskap har plikt til å ha minst en generalforsamling i året.

Generalforsamlingen utgjør den øverste myndighet i selskapet, og det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett på generalforsamlingen. Aksjeeierne kan møtes fysisk eller delta på generalforsamlingen ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/22

Generalforsamlingen må avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Dette er den ordinære generalforsamlingen. Alle andre generalforsamlinger betegnes som ekstraordinære.

På den ordinære generalforsamlingen skal blant annet årsregnskapet, årsberetningen og utdeling av utbytte godkjennes. I tillegg skal det behandles andre saker som etter lov, eller ifølge vedtektene, hører inn under generalforsamlingen.

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen omtales reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap.

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Les mer


Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

16 mars 2023

I tredje utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese mer om generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, innleie og åpenhetsloven.