Pensjon fra første krone og første dag

Alle virksomheter som har plikt til å opprette en pensjonsordning for sine ansatte har nå fått nytt regelverk. De nye reglene innebærer blant annet et krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst to prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Pensjon fra første krone og første dag

Minimumskrav til lønn og tidspunkt for innmeldelse

Ansatte har nå rett på medlemskap i pensjonsordningene når inntekten overstiger grensen for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på kr. 1 000,-.  (kr. 10 000,- for skattefrie organisasjoner). Arbeidstakeren opptas som medlem fra første arbeidsdag i foretaket når minimumskravet til lønn er oppfylt. 

Alle ansatte mellom 13 og 75 år har krav på OTP.

Det vil derfor være viktig med en nøyaktig inn- og utmelding av arbeidsforhold i a-meldingen. Grunnlag for dette vil være arbeidsavtalen.

Deltidsansatte og sesongansatte

OTP omfatter nå alle arbeidstakere uansett stillingsprosent og det vil ikke være mulig å utelate ansatte med en stillingsprosent under 20 prosent som tidligere.

Opptjent pensjon for arbeidstakere i deltidsstilling skal utgjøre en forholdsmessig del av den pensjonen som ville vært opptjent dersom arbeidstakere hadde hatt fulltidsstilling.

Det er ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeider, og sesongansatte skal behandles som deltidsansatte.

Alle bedrifter må tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022. Det er ikke krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller medlemskriteriene skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den endelige pensjonsordningen.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 6/22

21 juni 2022

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen tar denne gang for seg reglene for momskompensasjon for frivillige organisasjoner på varer og tjenester og virksomheters mulighet til å søke om SkatteFUNN-midler. Søknadsfrister er for begge satt til 1. september, med noen unntak så det kan være lurt å starte prosessene nå før sommerferien.

Dette bør reguleres i aksjonæravtalen

15 juni 2022

Når et selskap har flere aksjonærer, anbefaler vi alltid at det tegnes en aksjonæravtale. Dette ivaretar både selskapets og aksjonærenes interesser, og reduserer sannsynligheten for at det vil oppstå konflikter på sikt.

Rådgivning rundt SkatteFUNN

01 juni 2022

Revisorkollegiet kan bistå bedrifter som har fått godkjent finansiering gjennom SkatteFUNN. Vi hjelper dere med å få oversikt over hvilken dokumentasjon som kreves, og godkjenner kostnadene knyttet til prosjektet.