Aktuelt

REGJERINGENS FORSLAG TIL KOMPENSASJONSORDNING FOR KRISERAMMEDE BEDRIFTER

Regjeringen presenterte torsdag kveld et forslag til kostnadskompensasjonsordning for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige, faste kostnader og vil i første omgang gjelde for mars, april og mai.

Minimum tap av omsetning for å kunne motta kompensasjon

 • Bedrifter som er stengt ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Dette skal beregnes på følgende måte: 
 • Reduksjon i omsetning i % * uunngåelige faste kostnader * justeringsfaktor på 90 %
 • Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men som likevel har hatt en reduksjon i omsetningen på 30 % eller mer (20 % for mars), vil få kompensasjon beregnet på følgende måte:
 • Reduksjon i omsetning i % * (uunngåelige faste kostnader – egenandel på kr. 10 000) * justeringsfaktor på 80 %

I søknaden skal foretakene selv rapportere tall for omsetning den aktuelle måneden i 2020 og 2019. For nystartede virksomheter uten omsetning, eksempelvis i mars 2019, er det gjennomsnittet for januar og februar 2020 som skal rapporteres. I tillegg skal det rapporteres faste uunngåelige kostnader for søknadsmåneden.

Følgende poster i næringsoppgaven anses om uunngåelige, faste kostnader

 • 6300 Leie lokaler
 • 6340 lys, varme
 • 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv
 • 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjon, rådgivning ol.)
 • 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv
 • 7040 Forsikringer og avgifter på transportmidler
 • 7490 kontingenter
 • 7500 forsikringspremie
 • Netto rentekostnad 

Ordningen gjelder for alle skattepliktige i Norge med unntak for finansnæringen, produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, olje- og gassutvinning, private barnehager, flyselskaper og foretak uten ansatte (unntatt ENK der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde), foretak uten aktivitet eller under konkursbehandling.
 
Beregnet støttebeløp under kr. 5 000,- utbetales ikke. Den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og det er varslet en høyere maksgrense for konserner.

Kontroll med ordningen

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det bli utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må derfor på et senere tidspunkt kunne dokumentere tallene og ha bekreftelse fra revisor eller regnskapsførere på at de oppgitte beløpene er riktig. Detaljene om disse kontrollene er foreløpig ikke kjent.
 
Forslaget legges frem for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. Den tekniske løsningen for søknadsportalen forventes å være klar 17. april.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål. Vi vil anbefale våre kunder å kontakte oss i forkant dersom dere er i tvil om hvordan omsetningsnedgangen eller grunnlaget for uunngåelige faste kostnader skal beregnes. Så skal vi forsøke å svare så langt det er mulig.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

16 mars 2023

I tredje utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese mer om generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, innleie og åpenhetsloven.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 2/23

15 februar 2023

I andre utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese om blant annet sykmelding etter e-konsultasjon, reiseavtaler 2023 og uttaksmerverdiavgift. Les nyhetsbrevet her.