Aktuelt

RETT TIL FERIEPENGER

Feriepenger erstatter lønn når du har ferie. Ferieloven sikrer alle arbeidstakere rett til ferie og feriepenger. Ferietiden er uten lønn, og feriepenger skal derfor dekke lønnsbortfallet ved ferieavvikling.
 
Feriepengene beregnes av lønn du opptjente året før ferien avvikes. I år vil det si lønn fra 2018. Hvis du ikke har lønn fra året før vil du heller ikke ha rett på feriepenger, men du vil ha rett på ferie uten lønn.

HVOR MYE FÅR JEG I FERIEPENGER
 
I følge Ferieloven har man rett til 25 dager ferie. Etter ferieloven har man derfor rett til 4 uker og 1 dag ferie. Feriepengen beregnes med 10,2 % av feriepengegrunnlaget som du finner på siste lønnsslipp fra 2018.
 
Noen ansatte har i henhold til tariffavtale eller individuell avtale rett på 5 uker ferie (30 dager). Da beregnes feriepengene med 12 % av feriepengegrunnlaget.
 
Hvor lang ferie man har rett på er normalt beskrevet i arbeidskontrakten. Står det at man har rett på ferie etter ferieloven betyr det normalt 25 dager.
 
Ansatte som fyller 60 år i 2019 har rett på 1 uke ekstra ferie. Prosentsatsen for beregning av feriepenger økes da med 2,3%

 
FERIEPENGEGRUNNLAG
 
Alle ytelser som utbetales for arbeidsinnsats skal inngå i feriepengegrunnlaget. Eksempler på hva som inngår i feriepengegrunnlaget er blant annet
·         lønn
·         sykepenger
·         overtidsgodtgjørelse, akkordoverskudd
·         bonuser
·         drikkepenger
·         skifttillegg, verdi av fri kost
 
Felles for disse ytelsene er at det betales skattetrekk og arbeidsgiveravgift av disse.
 
Eksempler på ytelser som ikke inngår i feriepengegrunnlaget er:
·         utbetalte feriepenger
·         verdi av naturalytelser som f.eks. fri bil / fri telefon
·         utgiftsgodtgjørelser som bilgodtgjørelse og diett
·         sluttvederlag

NÅR SKAL FERIEPENGENE UTBETALES
 
I følge ferieloven skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, og senest en uke før ferien tar til. Deles ferien har du krav på at feriepengen fordeles tilsvarende. For månedslønte er det ganske vanlig at arbeidsgiver utbetaler feriepengen i en bestemt måned, for eksempel juni.
 
HVA ER TREKK PÅ 4/26 DELER?
 
For ansatte med fastlønn og 5 ferieuker trekkes det vanligvis 4/26 av ordinær månedslønn i måneden hvor man får utbetalt feriepenger. Dette gjøres fordi en vanlig arbeidsmåned beregnes til 26 dager, mens man får utbetalt feriepenger for 30 dager. Hvis man får utbetalt ordinær månedslønn for de resterende 11 månedene i året vil man få en uke med «dobbel» lønn uten trekk av 4/26 i feriepengene.
 
FORSKUDDSTREKK
 
Det skal ikke trekkes forskuddstrekk i avtalefestede feriepenger. Det betyr ikke at feriepenger er skattefrie, men skattetrekk er beregnet slik at det trekkes mer skatt i 10,5 måneder slik at feriepenger kan utbetales uten trekk. I tillegg er det ½ skatt i desember.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.