Aktuelt

STANDARD DATAFORMAT FOR REGNSKAPSOPPLYSNINGER SAF-T

Er du klar for rapportering i SAF-T format?
 
Bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne gjengi bokførte opplysninger i et gitt standard format - SAF-T. Regnskapsdata skal i forbindelse med bokettersyn kunne rapporteres elektronisk til Skatteetaten hvor det tillates "mapping" mot en standard tosifret eller firesifret kontoplan. 
 
Fram til 1. januar 2020 vil ordningen med elektronisk gjengivelse være frivillig, men for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere er den obligatorisk.
 
Klargjøring av systemene – hvem har ansvaret
 
Systemleverandører må tilpasse regnskapssystemene, slik at systemene støtter den nye standarden for kunder som ønsker å benytte regnskapssystemet til å levere sine opplysninger på SAF-T format. Noen systemleverandører har produsert filen, mens noen har ikke funksjonalitet tilgjengelig for å kunne rapportere på det nye formatet enda.
 
Som bokføringspliktig er du ansvarlig for å etterleve kravene i bokføringsloven og bokføringsforskriften og en konsekvens av å ikke kunne levere en SAF-T fil er et brudd på bokføringsreglene. Et pålegg fra skattemyndighetene om å levere en SAF-T fil vil medføre et bokføringspålegg og følges ikke pålegget vil sanksjonene være tvangsmulkt.
 
Hvis du ikke vet om ditt system tilfredsstiller de nye kravene anbefaler vi at du tar kontakt med din systemleverandør så snart som mulig.

Dispensasjon fra kravene
 
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert format. Dispensasjonsadgangen er begrenset til særlige tilfeller og skattedirektoratets vil være restriktive i sin dispensasjonspraksis.
 
Ved behandling av søknader om tidsbegrensede dispensasjoner fra kravet til SAF-T regnskap, vil skatteetaten legge vekt på forhold som ligger utenfor den bokføringspliktiges kontroll. Et eksempel vil være at det er inngått kontrakt med system leverandøren i god tid før 1. januar 2020 om levering av SAF-T regnskap, men hvor leverandøren likevel ikke klarer å levere til avtalt tid.
 
Søknader om permanent dispensasjon fordi systemet som benyttes er så gammelt at det ikke kan etableres en SAF-T eksportfunksjon, eller at det er kostbart å etablere en SAF-T eksportfunksjon, gir ikke grunnlag for dispensasjon.
 
En søknad om dispensasjon bør inneholde følgende opplysninger:
 
Tidsbegrenset dispensasjon

  • En begrunnelse for søknaden, herunder opplysninger om når arbeidet startet og var planlagt ferdigstilt, og hvilke hendelser / årsaker som er oppstått underveis
  • Ny og oppdatert arbeidsplan med tidslinje for når arbeidet planlegges ferdigstilt

 
Permanent dispensasjon

  • En begrunnelse for søknaden, herunder opplysninger om hvorfor kravet til SAF-T regnskap ikke kan oppfylles

 
Søknaden sendes til skattekontoret.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.