Aktuelt

STATSBUDSJETTET 2020

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i går. Her er de viktigste skatte- og avgiftsendringene:

Skattesatser
Skattesatsene beholdes i stor grad på samme nivå som i 2019.

  • Skatt på kapitalinntekt og selskapsskatten videreføres med 22 %
  • effektiv sats for utbytteskatt videreføres med 46,7 %
  • skattesats for lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift videreføres med 46,4 %
  • skattesats for næringsinntekt videreføres med 49,6 %
  • Når det gjelder trinnskatt foreslås det å holde satsene i alle trinn uendret, men innslagspunktene foreslås justert med forventet lønnsvekst. 

Kringkastingsavgiften avvikles
Som følge av at dagens kringkastingsavgift ikke er tilpasset dagens medievaner blir den avviklet fra 1 januar 2020. Heretter skal NRK finansieres over statsbudsjettet. Regjerningen foreslår at omleggingen finansieres ved å redusere personfradraget i inntektsbeskatningen.
 
Forslaget innebærer at personfradraget blir redusert mindre enn det som er nødvendig for at omleggingen skal være provenynøytral. Mange vil med dette forslaget komme godt ut av omleggingen.

Skattefunn – forbedringer i ordningen
Regjeringen vil øke støtten til FoU-investeringer i bedriftene ved å endre skattefunn-ordningen. Blant annet øker timesatsen for egenutført FoU fra 600 til 700 kroner. Timesatsen gis anvendelse også ved innkjøpt FoU fra nærstående. Maksimalt fradragsgrunnlag reduseres til 25 millioner, og fradragsprosenten settes til 19 prosent for alle bedrifter.
 
Samtidig foreslår regjeringen flere tiltak for å bedre kontrollen med ordningen. Det gis kun fradrag for kostnader ved kjøp av FoU-tjenester fra foretak innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.  Det innføres også krav om prosjektregnskap for nærstående underleverandører og signeringsplikt for timelister.
 
Departementet legger til grunn at skattefunn-støtte må gis innenfor rammene av reglene i gruppeunntaksforordningen så lenge skattefunn-ordningen anses som statsstøtte etter EØS-avtalen. Det betyr at foretak i økonomiske vanskeligheter, kriserammet virksomhet, som er under insolvensbehandling eller hvor halvparten av aksjekapitalen eller kapitalen som er oppført i selskapets regnskap er forsvunnet som følge av akkumulert tap, ikke gis skatteFUNN-fradrag.

Fjerner tilpasningsmuligheter i formueskatten
Regjeringen foreslår å fjerne de særskilte reglene om formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskap. Det skal ikke lenger være mulig ved enkle tilpasninger i selskapsstrukturen å redusere formuesverdien i ikke-børsnotere selskap.
 
Fjerne 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareinnførsel
Regjeringen foreslår å oppheve den avgiftsfrie grensen på kr. 350 for vareimport. Det foreslås samtidig en forenklet ordning for innbetaling av merverdiavgift fra utenlandske selskaper med sikte på innføring 1. april 2020. Ansvaret for beregning og betaling legges på den utenlandske selgeren.
 
 
Opsjonsordningen for små oppstartsselskap utvides
Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tilstrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten. Det foreslås å utvide dagens ordning til å omfatte selskap som har maksimalt 12 ansatte. Maksimal opsjonsfordel per ansatt økes fra kr. 500 000 til kr. 1 000 000,-
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.