Aktuelt

TENK PÅ DETTE FØR DU VELGER REVISOR

En revisors hovedfunksjon er å bekrefte selskapets årsregnskap. At kvaliteten på arbeidet revisoren utfører er god, bør være en selvfølge. Men det er også noen andre kriterier revisoren din bør oppfylle før du bestemmer deg.

Velg en revisor som kjenner sine begrensninger 

Vi skal være best på revisjon, men vi tilbyr også bistand innenfor de fleste regnskapsmessige, skattemessige og avgiftsmessige spørsmål. Fordelen med et kompetansehus som Revisorkollegiet, er at vi har mye kunnskap under samme tak.

Støter vi på utfordringer som krever spesialkunnskap, henter vi inn kompetanse fra kyndige fagfolk. Vi har valgt å knytte til oss et nettverk av advokater og rådgivere i innland og utland, og velger de vi mener vil gi den beste løsningen for kunden vår i det enkelte tilfellet.

Det stilles strenge krav til en revisors uavhengighet, og vi kan aldri gi råd som vi selv må ettergå og revidere. Vi reviderer derfor ikke regnskapene til kunder som får regnskapstjenester hos oss.

Velg en revisor du har kjemi med og lokal tilknytning

Revisorkollegiet har holdt på i snart 25 år. Hver gang du er hos oss, møter du de samme kjente ansiktene i gangen. Ved å ha samme revisor år etter år blir vi kjent med både deg og virksomheten din, og det gjør oss enda bedre rustet til å fange opp utfordringer, og tilpasse jobben vi utfører.

Nærheten og den personlige kontakten gjør at våre kunder opplever oss like mye som en samarbeidspartner som en kontrollinstans. I det daglige ønsker vi et mest mulig uformelt, personlig og proaktivt samarbeid med kundene - vi er formelle bare når det er absolutt nødvendig.

Med en stabil medarbeider stab, slipper du å måtte bli kjent med en ny revisor for hvert eneste årsoppgjør. Hos oss får du din faste kontaktperson med tilstrekkelig tid og nødvendig kompetanse til å sette seg inn i ditt firmas økonomiske situasjon og bli kjent med dine utfordringer. Våre partnere har et sterkt engasjement og er personlig involvert i oppdragene.

Nærhet til revisor er ikke en nødvendighet, men det er flere gode grunner til hvorfor det er lurt. Revisorkollegiet har kontorer i Drammen, Kongsberg, Oslo, Asker, Uvdal og Ski. Det betyr at vi kjenner til markedet og forholdene våre kunder opererer i.

Høy faglig kompetanse og utdanning

I Revisorkollegiet finner du et tungt fagmiljø med spesialkompetanse på blant annet skatt, avgift og alle former for omorganisering av virksomheter. Vi har også regnskapsførere og siviløkonomer under samme tak, og benytter oss av hverandres kompetanse.

Det finnes flere måter å bli revisor på i Norge, og alle våre ansatte har gode formelle utdanninger. Våre ansatte i revisjon er i all hovedsak utdannede revisorer, og vi har mange registrerte og statsautoriserte revisorer blant våre ansatte. Vi er i tillegg opptatt av å holde oss oppdaterte på fagfeltet, herunder kursing og endringer i lover og regler. Som Revisorforeningen sier: «Dette er livslang læring i praksis – du går aldri ut på dato».

Still krav til din revisor

Eierne er revisors oppdragsgiver og de bør derfor selv bruke revisor aktivt.

Revisor velges på generalforsamlingen av eierne. For å sikre at revisor kan ivareta sin uavhengige og objektive posisjon, bør eierne, ved styret, sørge for direkte dialog med revisor. Bevissthet rundt revisors forhold til styrende organer er viktig når det gjelder bedriftens eierstyring og selskapsledelse.

Revisjonsberetningen er viktig for generalforsamlingen. Den viser om årsregnskapet er til å stole på. Beretningen gir imidlertid konklusjonen, og ikke svar på alle spørsmål. Aksjeloven legger opp til at aksjonærer i generalforsamlingen skal kunne få stille revisor spørsmål, og dette bør selskapet legge opp til. Slik kan aksjonærene få bedre forståelse for selskapets finansielle rapportering og vesentlige forhold i revisjonen.

Bruk revisors kunnskap og kompetanse

Revisor bør være til stede når styret behandler årsregnskapet slik at styret får god anledning til å stille kritiske spørsmål. Er det klausuler i lånekontrakter som kan motivere til «kreativ regnskapsføring»? Har ledende ansatte, styremedlemmer eller andre incentivordninger, lån, garantier eller lignende som kan stå i veien for deres habilitet? Er alle vesentlige balanseposter tilfredsstillende dokumentert? I tillegg bør styret vurdere å trekke inn revisor i andre sammenhenger hvor regnskapsspørsmål blir behandlet.

Ha tilgang til all korrespondanse

Revisors daglige kommunikasjon skjer ofte med administrasjonen. For at styret skal få det nødvendige innblikket i revisors arbeid, er det derfor viktig at styret mottar kopi av all vesentlig korrespondanse mellom revisor og administrasjonen. I tillegg bør styret be om at alle formelle brev fra revisor som omhandler vesentlige regnskaps- eller internkontroll-spørsmål adresseres til styret med kopi til administrerende direktør.

Tilrettelegg for meningsutveksling

Styret bør få frem alle saker hvor administrasjonen og revisor har ulike synspunkter – med begrunnelse fra begge parter. Gjennom dette får styret bedre innsyn i de forskjellige beslutningsalternativene.

Be om revisors plan  

Minst én gang i året bør revisor presentere en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet for styret. Dette vil gi styret en bedre mulighet til å følge opp at revisjonen dekker alle sentrale forhold ved virksomheten. 

Velg et komplett kompetansemiljø 

Felles for alle våre 38 ansatte, er at vi har en lidenskap for tall. Vi jobber med ulike fagfelt, men nyter godt av hverandres kompetanse. Vi setter vår ære i å gi deg og din bedrift et godt beslutningsgrunnlag i form av en åpen dialog og korrekte og hurtige tilbakemeldinger. 

Ta kontakt med ditt nærmeste lokalkontor i dag for et hyggelig møte.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.