Aktuelt

TID FOR LØNNSINNBERETNING

Etter at A-meldingen ble innført er det ikke lenger nødvendig med en egen lønnsinnberetning ved årsskiftet. Nå rapporteres lønn og andre ytelser løpende gjennom året. Det er allikevel ofte nødvendig å foreta noen tilleggsinnberetninger ved årsskiftet. Her er noen av de postene det kan være lurt å ta en ekstra titt på.

Gruppelivsforsikring
Når arbeidsgiver betaler premie til gruppelivsforsikring for de ansatte vil deler av premien regnes som en skattepliktig fordel for arbeidstaker. Selskapet mottar oversikt fra forsikringsselskapet om hvilken andel som skal lønns innrapporteres på den enkelt arbeidstaker. Gruppeliv innberettes på lønnsart 200 livsforsikring (gruppeliv)
 
Individuell pensjonsforsikring / livsforsikring
Når arbeidsgiver betaler premie for en individuell pensjonsforsikring eller livsforsikring skal fordelen innrapporteres fullt ut som skattepliktig lønn på den begunstigede. Livrente innberettes på lønnsart 201 livrenteforsikring og pensjonsforsikring på lønnsart 207 pensjonsforsikring (individuell)
 
Gaver – ansatte og styremedlemmer
Skattefrie gaver skal ikke innrapporteres. Overstiger verdien de skattefrie satsene skattlegges det overskytende fullt ut som lønn. Selskapet må derfor ha en oversikt over hvilke gaver de ansatte har mottatt i løpet av året. Gaver innrapporteres på lønnsart 299 andre naturalytelser (trekkpliktig del)
 
Gaver - forretningsforbindelser
Fra og med 2019 er det arbeidsgiver som skal lønns rapportere skattepliktige ytelser den ansatte får fra forretningsforbindelser. Som forretningsforbindelse er du ikke pålagt en rapporteringsplikt, men bør uansett informere arbeidsgiver om gaver / naturalytelser som er gitt. Dette bør gjøres slik at arbeidsgiveren kan lønns rapportere ytelser som overstiger de skattefrie grensene.
 
Velferdstiltak
Fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er skattefrie for den ansatte, hvis vilkårene for skattefritak er oppfylt. Hvis velferdstiltaket ikke tilfredsstiller kravene til skattefritak skal den ansatte innrapporteres for kostnaden. Dette kan for eksempel gjelde firmaturer på mer enn 2 overnattinger. Skattepliktige velferdstiltak innrapporteres på lønnsart 299 andre naturalytelser (trekkpliktig del)
 
Fri telefon
Når det foreligger tjenstlig behov for den ansatte til å disponere elektroniske kommunikasjonstjenester og den ansatte har tilgang til privat bruk av slike tjenester utenfor den ordinære arbeidssituasjon beskattes fordelen etter sjablong, enten som naturalytelse (arb.givers abonnement) eller utgiftsgodtgjørelse (arb.takers abonnement). Skattepliktig sjablongbeløp utgjør kr 4 392 per år. Ulegitimert dekning beskattes i sin helhet. Det samme gjelder når det ikke er tjenstlig behov. Fri telefon innrapporteres på lønnsart 232 elektronisk kommunikasjon (legitimert)

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.