Omorganisering av virksomhet

Vi hjelper deg med omorganisering av virksomheten

Mange selskap vil på et eller annet tidspunkt stå overfor en omorganisering. Ofte skyldes dette en endring i eierforholdene, som en del av en fastsatt strategi eller naturlig utvikling i selskapet. Det vil være mange fordeler med å optimalisere selskapsstrukturen. Samtidig møter man gjerne på noen utfordringer når en slik prosess skal gjennomføres. 

Vi bistår gjerne med å identifisere muligheter knyttet til selskapsstruktur i deres bedrift, og kan være en trygg og kompetent rådgiver under hele endringsprosessen. 

Les mer om hva vi kan tilby knyttet til omorganisering av virksomhet her.

Vi hjelper deg med omorganisering av virksomheten

Det er flere grunner til å optimalisere selskapsstrukturen

Endringer i selskapsstrukturen vil ofte være en følge av større endringer i bedriftens virksomhet. Det kan blant annet skyldes vekst, omsetningsfall, oppkjøp eller ekspansjon til nye markeder. 

Etter hvert som årene går er det heller ikke uvanlig at det som i utgangspunktet var et godt organisert selskap, får en stadig mer flytende struktur. Gradvis utvikling over tid kan føre til at den opprinnelige strukturen ikke lenger er optimal, og at selskapet har unødvendige utgifter til administrasjon og andre poster. En omstrukturering vil da kunne gi økt effektivitet og lavere kostnader, samtidig som strukturen blir mer ryddig og oversiktlig.

En optimalisering av selskapsstrukturen kan også gi:

  • besparelser knyttet til skatt og merverdiavgift
  • bedre risikofordeling
  • bedre finansiering og likviditet
  • bedre kapitalflyt mellom selskap

Les også: «Optimalisering av selskapsstruktur – hvorfor det lønner seg».

Dette kan revisoren bistå med i endringsprosesser

Det er gode grunner til å involvere revisoren når bedriften skal gjennomgå og vurdere egen selskapsstruktur. Revisoren har en bred økonomifaglig bakgrunn og kompetanse, samt erfaring med endringsprosesser i ulike bransjer og bedrifter. I Revisorkollegiet bistår vi ofte med utforming av nye og hensiktsmessige selskapsstrukturer, samt gir råd om hvordan omstruktureringer og utfordringer knyttet til dette burde løses. 

Alle som driver et selskap vet at lovverket de må forholde seg til er i stadig endring. Å til enhver tid holde seg oppdatert på endringene og hvilken betydning de har for egen bedrift kan være utfordrende. Da er det trygt å kunne støtte seg på revisoren, og få råd om endringer og tilpasninger som vil lønne seg etter hvert som de juridiske forutsetningene endres. 

Det vil også være mye papirarbeid og dokumentasjon som må på plass i forbindelse med en omstrukturering. Dette kan vi ta oss av slik at prosessen blir mest mulig smidig for dere.

Ulike omstruktureringer hvor vi kan bistå

  • Fusjon og fisjon

Fusjoner og fisjoner er svært vanlige former for omstrukturering av selskaper. I Norge kan disse prosessene ofte gjøres skattefritt, gitt at reglene i skatteloven og selskapslovgivningen overholdes. Fordi prosessene kan være komplekse bør de alltid følge en bestemt saksgang, og det vil lønne seg å få bistand fra noen med kompetanse på blant annet selskapsrett, skatt, merverdiavgift og regnskap.

  • Oppkjøp

Oppkjøp kan skje på mange måter, og gjerne med ulike motiver fra kjøpende og selgende part. Dermed kan det også lønne seg å få god rådgivning underveis, for å sikre en transaksjon som gagner alle involverte, og at oppkjøpet skjer i tråd med lovverket. Enten du skal kjøpe et selskap eller eier et selskap du ønsker å selge, kan revisoren bistå under planlegging, med selskapsgjennomgang og med å iverksette tiltak for en vellykket transaksjon. 

  • Egenkapitaltransaksjoner

Egenkapitaltransaksjoner er disposisjoner som berører et selskaps egenkapital. Eksempler på dette er stiftelse og avvikling av selskap, men også omorganiseringer regnes som egenkapitaltransaksjoner etter selskapslovgivningen. Egenkapitaltransaksjoner vil alltid ha skattemessige konsekvenser og kan påvirke eiernes skatteposisjoner. Derfor vil det lønne seg å rådføre seg med noen som har kompetanse på skatterådgivning.

  • Generasjonsskifter

Når en bedrift skal gjennomføre et generasjonsskifte og selskapet skal overføres til barn eller andre arvinger, vil dette ofte innebære en omstrukturering av selskapet. Kanskje er det samtidig hensiktsmessig å skifte selskapsform, dele opp selskapet eller å etablere en holdingstruktur. Revisoren vil kunne rådgi i strukturelle spørsmål, men også rundt hvordan skiftet skal gjennomføres for å unngå skattemessige konsekvenser.

Her kan du lese mer om generasjonsskifter og konsekvensene av en mulig gjeninnføring av arveavgiften.

Velg riktig selskapsform

Som følge av en omstrukturering kan det også være aktuelt å endre selskapsform. Den selskapsformen som ble valgt ved etablering av selskapet, er ikke nødvendigvis den mest hensiktsmessige etter noen års drift og utvikling. Hvis selskapet har vokst, nye eiere har kommet til eller det har skjedd endringer knyttet til risikoaversjon eller økonomiske forhold, vil det kunne lønne seg å gjennomgå og tilpasse organiseringen av selskapet. 

Å velge den mest optimale selskapsformen er alltid i selskapets interesse. Det gir mulighet for innsparinger, mindre administrasjon og en bedre og mer tilpasset økonomi i bedriften.

Revisorkollegiet bistår i endringsprosessen

Ingen bedrift eller endringsprosess er lik, men det vil likevel alltid være en styrke å rådføre seg med aktører som har vært involvert i lignende prosesser tidligere. Som din revisor har vi god kjennskap til ditt selskaps utvikling og kan være en god rådgiver i ulike endringsprosesser. Vi hjelper dere med å optimalisere de økonomiske aspektene ved selskapets drift, og vil bidra til at dere lykkes med omstillingen.

Kontakt oss gjerne for en hyggelig og uforpliktende samtale.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.