Styrearbeid

Viktig å vite om styreansvar

Styret er selskapets øverste organ, og har ansvaret for å styre og forvalte virksomheten på en god måte. I et aksjeselskap må styret ha minimum ett medlem, men i de aller fleste selskaper vil styret bestå av flere personer. Dersom et selskap har mer enn 30 ansatte, har også de ansatte rett til å være representert i styret med én eller flere representanter. Rollen som styremedlem er viktig og kan være både spennende og givende. Samtidig er det viktig å være bevisst på ansvaret og den eventuelle risikoen som følger med vervet.

Viktig å vite om styreansvar

Ansvarsområder for et styre

Et velfungerende styre som forvalter oppgavene sine på en god måte, kan være en ekstra ressurs for bedriften. Styret skal både sette mål for virksomheten, organisere arbeid og se til at det utøves tilstrekkelig med kontroll. Noen av styrets ansvarsområder er å:

  • Forvalte selskapet
  • Sørge for forsvarlig organisering
  • Sette mål, og fastsette planer og budsjetter
  • Være orientert om selskapets økonomiske stilling
  • Påse at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet
  • Påse at selskapet er gjenstand for betryggende kontroll
  • Ansette og avsette daglig leder

Viktig å tenke gjennom før du tar på deg et styreverv

Når du har har satt deg inn i hvilke oppgaver du skal ta del i når du sitter i et styre, er det på tide å tenke gjennom om dette er en rolle for deg. Det aller viktigste er om du er motivert for oppgaven. Styrearbeid tar tid og krever at du setter deg inn i sakene som skal behandles, slik at du kan bidra aktivt.

Videre er det viktig at du er klar for å ta vanskelige avgjørelser på vegne av bedriften. Dette kan være knyttet til konkurser, omorganiseringer og nedbemanninger, eller omhandle områder som har direkte innvirkning på situasjonen til de som jobber i selskapet.

Du bør også tenke gjennom om det finnes årsaker til at du ikke burde påta deg vervet. Har du allerede andre verv eller engasjementer, og dette fører til at du havner i en interessekonflikt, må du ta en vurdering på om det er bedre å overlate styrevervet til en annen. Det samme gjelder dersom du har bånd til aktører som kan gjøre deg inhabil i beslutningssituasjoner. 

Rollen som styremedlem innebærer en risiko

Noe det er viktig å være klar over før du tar på deg et styreverv, er at rollen kommer med en potensiell økonomisk risiko. Som styremedlem kan du nemlig bli personlig ansvarlig dersom noen lider et økonomisk tap som følge av styrets beslutninger. Dette gjelder både når skaden skyldes at styremedlemmene har handlet med forsett og når det er uaktsomt. Som styremedlem er det derfor viktig at du er oppmerksom når saker behandles og stiller spørsmål hvis det er noe du reagerer på underveis.

Ved vurdering av erstatningsansvar vil det først og fremst legges vekt på om styret har handlet i strid med gjeldende lovregler. Styremedlemmene skal vurderes individuelt og det vil også tas en vurdering av om det er rimelig å forvente at du som styremedlem har kunnskap og kompetanse til å forstå de potensielle konsekvensene av den aktuelle beslutningen. 

Krev at organisasjonen har styreansvarsforsikring

For å beskytte deg selv mot et eventuelt erstatningskrav, anbefaler vi å undersøke om bedriften din har styreansvarsforsikring. Har ikke bedriften dette, er det rimelig å sette som krav at en slik forsikring tegnes før du takker ja til vervet. En styreansvarsforsikring eliminerer mye av den økonomiske risikoen knyttet til styrevervet, da et eventuelt krav vil kunne dekkes av forsikringsselskapet. 

Nytt for regnskapsår som starter 1. januar 2021 eller senere er også at alle foretak som leverer årsberetning er pålagt å opplyse om styreansvarsforsikring her. Det bør også fremgå hva forsikringen dekker. Dersom bedriften ikke har tegnet styreansvarsforsikring skal det også opplyses om dette. Merk at endringen ikke pålegger bedriften å tegne forsikring, selv om det riktignok øker bevisstheten rundt muligheten.

Har du spørsmål om styreverv og styreansvarsforsikring? Kontakt oss, så sørger vi for at du er tilstrekkelig forberedt når du går inn i den nye rollen din.