FASTSETTELSE AV FORMUESVERDI PÅ EIENDOM FOR SELSKAPER

24 august 2020

Selskaper betaler ikke formuesskatt, men aksjonærene betaler formuesskatt av verdiene på aksjene i selskapet. Hvilke verdi som settes på de forskjellige eiendelene i selskapet vil derfor direkte påvirke aksjonærenes skatt

ORDINÆRT UTBYTTE, TILLEGGSUTBYTTE OG EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE

30 juni 2020

Et aksjeselskap kan dele ut verdiene de tjener inn på ulike måter. En vanlig måte å gjøre dette på, er ved å dele ut utbytte til aksjonærene. Når et aksjeselskap gjør dette, skilles det mellom tre ulike former for utbytte. Ordinært utbytte, tilleggsutbytte, ekstraordinært utbytte.

SELSKAPSSKATT

15 juni 2020

Selskapsskatt er den skatten virksomheten må betale av sitt overskudd. For 2019 betaler norske selskaper 22 prosent av sitt overskudd i selskapsskatt. Det kan være vanskelig å holde styr på skatteregler og forpliktelser.

NYE OPPDATERINGER FRA REVISORFORENINGEN

04 juni 2020

I siste nyhetsbrevet fra Revisorforeningen finner du blant annet informasjon om at det foreslås en ordning med lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb og at det gjeninnføres legemelding ved lengre fravær.

OPPDATERT INFORMASJON OM REGELENDRINGER PR 18/4 2020

21 april 2020

I siste nyhetsbrev fra Revisorforeningen finner du en oppdatering om de aller siste tiltakene som er foreslått eller vedtatt for å avhjelpe forskjellige problemstillinger som har oppstått i forbindelse med koronakrisen.