Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
Image

Nyheter fra Revisorkollegiet Accounting

Nyhetsbrev fra Regnskap Norge

I 2021 BLIR DET NY, TEMABASERT SKATTEMELDING FOR NÆRINGSLIVET
Den nye skattemeldingen skal være enklere og mer forståelig
Den nye skattemeldingen vil være bedre tilrettelagt for maskinell kommunikasjon
Det legges opp til et standardisert digitalt format (fil)

SKATTEDIREKTORATET ENDRER PRAKSIS VEDRØRENDE VEDERLAGSANDELER VED FUSJON
Det er ikke lenger nødvendig å utstede vederlagsandeler ved fusjon av selskaper med deltakerfastsetting.
For selskaper som har identisk eiersammensetning er det ikke nødvendig å beregne bytteforhold.

HVORDAN KAN REGNSKAPSRÅDGIVER TILFØRE VERDI
3 ledende prinsipper:
Magnify (belyse) + Simplify (forenkle) + Intensify (fordype) = Success

Brukes I en 5 – stegsmodell for verdiøkning:
D – discovery (oppdagelse)
D – design (utforming)
A – allocation (tildeling)
A – action (handling)
M – measurement (oppfølging)
The DDAAM Method

D – discovery, kundens behov og ønsker
D - design, utform det som skal til for å måle mekanismene som gir resultatene
A – allocation, tildeling av ressurser til områder som tjener penger
A – Action, bryte oppgavene ned i delmål og milepæler.
M – Measurement, vurdering av måloppnåelse.


Nyhetsbrev fra Regnskap Norge

NY HVITVASKINGSLOV
Autoriserte regnskapsforetak må derfor etablere ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking

HVITVASKING - ANTALL INNRAPPORTERINGER TIL ØKOKRIM PÅ NIVÅ MED TIDLIGERE ÅR
Det er varslet at Finanstilsynet vil ha høy prioritet på hvitvasking ved kontroller

REGNSKAPSFORETAK BLIR TOTALLEVERANDØR
I Finanstilsynet sin årsmelding for 2018 fremgår det at det er en klar tendens til utvidelse av tjenestespekteret for regnskapsforetak.
Regnskapsførerselskapene beveger seg mot å bli en totalleverandør av økonomi og rådgivningstjenester.


Nyhetsbrev fra Regnskap Norge

PERSONAL OG TREDJEPARTSRABATTER, REGNSKAP NORGE HAR 7 FORSLAG TIL ENDRING

1.       Ønsker å fjerne kriteriet om at virksomheten må omsette varen (vedr. rabatt hos forrretningsforbindelse-  beløpsgrense kr 8.000)

2.       Ønsker å gjeninnføre at det er pris hos rabattgiver som er avgjørende for fordelsfastsettelsen

3.       Ønsker å innføre nedre grense for rabatter pr handel

4.       Ønsker at forretningsforbindelser i nabolaget blir omfattet av nabolagsrabatten

5.       Ønsker at det blir bedre klargjort hvem forretningsforbindelsen er

6.       Ønsker at bransje/interesseorganisasjoner likestilles med arbeidstakerorganisasjoner

7.       Ønsker at familei og venner rabatt forblir markedsføringstiltak

ALTINN SLÅS SAMMEN MED DIFI (DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT) FRA 2020
Ambisjonen er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester.
Nyhetsbrev fra Regnskap Norge

ENDRINGER I GRENSER FOR BESKATNING AV PERSONALRABATTER

·         Skattefri personalrabatt økes fra kr 7.000 til kr 8.000

·         Også rabatter på 100% kan nå gis skattefritt (inntil kr 8.000)

·         Skattefrie gaver settes til kr 2.000 (fra kr 1.000)

·         Nye regler for fribilletter i transportnæringen utsettes til 1 juli

STORE INNTEKTER MED FRIVILLIG RETTING TIL SKATTEETATEN
I 2018 ble det rapportert inn 6,3 milliarder i økt formuesfastsettelse og 279 millioner i økte inntekter

KS KOMPLETT 2019-1 ER TILGJENGELIG

·         Oppdaterte avstemmingskjemaer

·         Ny hvitvaskingsrutine

·         Endringer i arbeidsavtaler og personalhåndbokNyhetsbrev fra Regnskap Norge

EBEVIS TILTAK MOT ARBEIDSKRIMINALITET

·         Regjeringen har lagt frem en strategi mot arbeidskriminalitet.

o   eBevis vil bli et register hvor offentlige oppdragsgivere kan få sanntidsinformasjon om leverandørene driver seriøst.

o   Det vil bli vurdert om også forbrukere og private virksomheter kan benytte registeret.


NYE KRAV TIL KREDITKORT OG ANDRE FORBRUKSLÅN

·         Bankene har fått frist til 15 mai 2019 med å tilpasse seg de nye kravene.

o   Bankene skal ikke gi forbrukslån såfremt kunden ikke kan tåle 5 % renteøkning på samlet gjeld.

o   Bankene skal ikke yte forbrukslån når samlet gjeld er over 5 ganger årsinntekt.

o   Bankene skal kreve nedbetaling på forbrukslånet som medfører at det er nedbetalt innen 5 år.


Nyhetsbrev fra Regnskap Norge den 8 februar 2019
ENDRINGER I SKATTESKJEMAENE FOR 2018
Skattedirektoratet har laget en orientering om de viktigste endringene i skjemaet:

·         Det har kommet 4 nye skjemaer for inntektsåret 2018;
Gevinst, tap, utbytte
Næringsoppgave 5 for foretak med begrenset regnskapsplikt (som enkeltpersonforetak)
Næringsoppgave 6 for livsforsikringsselskap
Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak


·         5 skjemaer er fjernet;
Askjer og fondsandeler
Næringsoppgave 3
Opplysninger for å fastsette formuesverdi på boligeiendommer
Realisasjons av/fra landbrukseiendom
Søknad om utsatt betaling av formueskatt

KONTROLL AV ÅRSOPPGJØR OG SKATTESKJEMAER

·         Krav til avstemminger og dokumentasjon
En avstemt og dokumentert saldobalanse danner grunnlaget for utarbeidelsen av skatteskjemaer og årsregnskap.


·         Regnskapsførers plikter
Opparbeide nødvendig forståelse for oppdragsgivers virksomhet
Drøfte eventuell usikkerhet
Utarbeide dokumentasjon
Utarbeide tilleggsopplysninger
Etablere kontrollspor


·         Krav til kvalitetskontroll på oppdraget
Det er krav til at årsoppgjøret kontrolleres av autorisert regnskapsfører

Nyhetsbrev fra Regnskap Norge den 1 februar 2019

DIGITALE TRUSLER

·         Hva er målet til de som angriper

Økonomisk vinning er motivet for de fleste mens noen angrep er kun for å lage kaos

-Hvordan angripes du
Ledelsessvindel (utgir seg for å være lederen)
Uhell (falske eposter som ser ut som en kjent leverandør)
ID-tyveri
Svindel
Utpressing
Krenkelser
Sabotasje
Sikkerhet på reise
Spionasje

·         Oppdater systemene løpende for å unngå å bli hacket

·         Etabler en sikkerhetskultur

·         Skill det private og digitale livet og jobben

·         Cyberforsikring reduserer skadeomfanget

FINANSTILSYNET PRIORITERER Å FØLGE OPP AT HVITVASKINGSREGELVERKET FØLGESRegnskap Norge siste nytt uke 4 -2019

GRENSEN FOR REVISJONSPLIKT HEVES
Det vil bli høyere grense for pliktig bruk av revisor for selskaper som benytter autorisert regnskapsfører

TILTAK FRA NY REGJERING
Minstefradrag for selvstendig næringsdrivende
Sosiale rettigheter
Fjerne hindringer for teknologisk utvikling
Forenkle merverdiavgiftssystemet
Intensiver for hvitt arbeid i hjemmet
Forenklinger for bedriftene

EKSPERTGRUPPE SKAL VURDERE ENKLERE MVA
Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere merverdiavgiften


Regnskap Norge siste nytt uke 3 -2019

ARBEIDSGIVERS BEHANDLING AV TIPS
Spørsmål og svar relatert til innrapportering

FRIBILLETTER TIL FRIVILLIGE FOR DUGNADSARBEID OG TIL SPONSING
Les om finansdepartmentets uttalelse vedrørende skatteling

KONTANTFAKTURA – UNNTAKET BØR GJELDE GENERELT
Regnskap Norge ber Finansdepartementet avklare situasjonen

DET ER FORTSATT ARBEIDSGIVERE SOM IKKE SENDER DIGITAL INNTEKTSMELDING TIL NAV
NAV benytter nå kun digital inntektsmelding

Nyhetsbrev fra Regnskap Norge uke 2-2019


·         Skattedirektoratet mener at adgangen til å dokumentere kontantsalg
          med kontantfakturaer likevel ikke gjelder for alle.

·         Pensjonsforutsetningene er uendret fra 31.08.18

·         Påmelding til kurs i årsoppgjør

·         Invester i lønnsom vekst – arrangement den 16/1 (høyres hus):

I en sirkulær økonomi beveger vi oss bort fra en «produser, bruk og kast»-økonomi til en «produser, bruk og gjenvinn»-modell.

Målet er å minimere mengden avfall, og å endre verdien og definisjonen av det vi i dag kaller avfall.

I sirkulærøkonomien blir «avfallet» en del av verdikjeden fordi produktene designes for gjenbruk.

·         Hjelp til å administrere pensjonsordninger.  Regnskap Norge samarbeider med Storebrand og bedrifter kan da enkelt holde oversikt over pensjonsavtaler.

·        Tips til bedriftens LinkedIn profil. Du kan bruke bedriftsprofilen som et 
         dynamisk markedsverktøy for å bygge en råsterk merkevare.

20.12.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 51, 2018 
Kontantfakturering blir fortsatt tilatt fra 2019
Forslaget om å forby kontantfakturering som alternativ til bruk av kassasystem gjennomføres ikke. Samtidig gjøres det enkelte andre forenklinger og justeringer i kontantsalgsreglene fra 1. januar 2019.

Ikke lenger krav til revisor ved avvikling og mellombalanser
Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon, skal ikke lenger behøve revisor i forbindelse med avvikling og mellombalanser. Dette er de viktigste forenklingene som nå gjøres i aksjelovgivningen.

Slik rapporterer du ytelser fra forretningsforbindelser
Fra 2019 må arbeidsgivere innrapportere gaver, rabatter, deltakelse på arrangementer og bruk av bonuspoeng. Her finner du forslag til rutine og skjema for intern rapportering.


15.12.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 50, 2018 
Profesjonelle brukere sin vurdering av egne regnskapssystemer i 2018
Resultatene fra årets teknologiundersøkelse viser antall regnskapsbedrifter som bruker 3 eller flere systemer har økt med 380 prosent på kun 2 år.

Forsinkelsesrentet øker til 8,75 prosent fra 1.januar 2019
standardkompensasjon beholdes på 380 kroner.

Nye post 7 i aksjonærregisteroppgaven kan forvirre
Posten skal inneholde formuesverdi for selskapet pr01.01.2019, men denne verdien vil for mange selskaper ikke være klar innen leveringsfristen.

Overføring av eindeler ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting
I en prinsipputtalelse legges det grunn til at det ikke er nødvendig å vurdere om eindeler og forpliktelser har særllig tilknytning i selskapet.
 
30.11.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 48, 2018 

Skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2019 - få endringer i budsjettavtalen
Innslagspunkt i trinnskatten, skattefri andel hotellsats ved overnatting i utlandet og mulighet for bruk av lokale takster ved beregning av eindomsskatt er de sentrale endringene.

Mange utfordrer ny hvitvaskingslov
Regnskap Norge har gitt Finanstilsynet mange innspill på hva som bør omtales og avklares i nytt rundskriv til hvitvaskingsloven.

Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.
Finansdepertementet har satt i gang et arbeid for å avklare om det finnes forenklingsmuligheter gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.

23.11.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 47, 2018 
Rabatter og naturalytelser i arbeidsforhold - prinsipputtalelse om de nye reglene fra 2019
Uttalelsen inneholder viktige avklaringer om hvilke rabatter og naturalytelser som skal skattelegges og hvordan dette praktisk skal følges opp.

Dokumentasjon av sykepengerefusjoner
En arbeidsgiver som har krav på refusjon av forskutterte sykepenger fra NAV, må dokumentere bokføringen av refusjonen med inntektsmelding og sykepengersøknad.

Regelverk for regnskapsføring i elektronisk utgave
Nå har du mulighet til å bestille regelverksheftet som klikkbare pdf-versjon.


17.11.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 46, 2018
Takseringsregler for 2018
Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldene for inntektsåret 2018.

Retningslinjer for bindende forhåndsuttalelser
Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal basere seg på ved behandling av bindende forhåndsuttalelser.

Skal forenkle hverdagen for små- og mellomstore bedrifter
Regjeringen skal legge fram en strategi for små og mellomstore bedrifter før sommeren 2019.

12.11.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 45, 2018
Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema
NAV har publisert Altinn-utgaven av digital inntekstmelding, som erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Vårt klare råd er å etablere effektive rutiner umiddelbart.

Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn?
Brønnøysundregistrene skal gjennomføre en workshop på 3 timmer 14. eller 15. november, som vil ta for seg ulike områder relatert til tilgangstyring.

02.11.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 44, 2018
Er det likelønn i regnskapsbransjen?
Regnskap Norge har dykket ned i tallene fra årets lønnsundersøkelse og kan avsløre at kvinner og menn har lik lønn når vi stiller krav til lik bakgrunn og arbeidssituasjon. Målt ved median tjener faktisk kvinner litt mer.

Gode råd på veien - Vegvesenet ønsker hjelp fra deg som har utenlandske kunder
Vegvesenet har laget faktaark om de viktigste temaene for de som skal ferdes på veiene i Norge. Har du utenlandske kunder? Hjelp til med å spre informasjonen.

26.10.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 43, 2018
Ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og krever rutineendringer
Den nye loven trådte i kraft 15. oktober. Alle som driver ekstern regnskapsførervirksomhet må gjøre seg kjent med den nye loven og tilpasse sine pålagte rutiner.

Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019 - økte krav til arbeidsgivere
Det er en rekke endringer å gjøre seg kjent med. Den største endringen er nok at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter.

Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått?
Mye tyder på at det er manglende kontrollrutiner som har gjort det mulig for Keshvari å få utbetalt så store summer uten å ha rett på det.


​​19.10.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 42, 2018
Lønnsstatistikk 2018
Nå kan du laste ned resultatene fra årets lønnsundersøkelse. Lønnsveksten er 3 prosent fra året før.

Fradragsrett for transaksjonskostnadder - i fritt fall?
I de senere årene har Skatteetatens praksis utviklet seg i retning av å innskrenke fradragsretten for mva på transaksjonskostnadder.

Regnskap Norge i høring om skatteforslagene i statsbudsjettet 2019
Mandag var Regnskap Norge i Finanskomiteens høringsmøte om Statsbudsjettet. Der snakket vi for forenklinger og rettssikkertheten for skatteytere.

16.10.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 41, 2018
Regjeringens forslag til skatte og avgiftsopplegg for 2019
Fastsettelse av øvre grense for personalrabatter og rapporteringsplikt for tips er blant de viktigste nyhetene i Statsbudsjettet 2019.

Skattefrie satser for dagdiett reduseres betydelig i 2019
Regjeringen foreslår å redusere satsene for skattefrie dagdietter til henholdsvis 200 og 400 kroner.

Reglene for skattefri overtidsmat endres fra 2019
Det vil være lengden på arbeidstiden og ikke fraværet fra hjemmet som avgjør om du kan få skattefri overtidsmat. Beløpsgrensen er foreslått satt til 200 kroner.

Selskapsbeskatning endringer foreslås i rentebegrensningsregelen og i hjemmehørendebegrepet
Hensikten med forslagene er å motvirke konkurransevridende overskuddsflytting og skattetilpasninger.

06.10.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 40, 2018
Gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan søkes om digitalt
Digital søknadsskjema er tiljengelig på arbeidstilsynet.no og lagres i Altinn.

Vilkår for å behandle erstatningsutbetalinger som ulempeerstatning
Skattedirektoratet har i en prinispputtalelse tatt for seg vilkårene for å la en erstatning redusere inngangsverdien fremfor direkte inntektsføring.


​29.09.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 39, 2018
Snur i spørsmål om papirkvitteringer
Det blir ikke krav om utskrift av papirkvittering hvis det benyttes integrert betalingsløsning, ikke betales med sedler og mynter og kundene ikke ønsker kvittering.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.18
Norsk RegnskapStiftelse har oppdatert NRS(V) pensjonsforutsetninger pr. 31.08.18.

Viktig å trene på fremtiden
Ett år etter den offisielle lanseringen av Regnskap Norge program for forretningsutvikling, var tiden kommet for å høre om resultatene. - Det har gitt oss en mer solid organisasjon, sier én av deltakerne.

22.09.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 38, 2018
Retningslinjer for bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr
Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal bruke ved ileggelse av sanksjoner.

Nytt hvitvaskingsregelverk trer kraft fra 15. oktober 2018
Den nye loven med forskrift skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak og risikovurdering med tiltak.

- Det digitale styrker det menneskelige i oss!
På første dag av Overskudd 2018 var foredragsholderne skjønt enige: Når datamaskinenene overtar stadig mer av jobbene våre, blir det enda viktigere for oss mennesker!13.09.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 37, 2018
7672 foretak har fortsatt ikke levert årsregnskap for 2017
I morgen 14. september, går andre påminnelse ut til enhetene og de solidaransvarlige.

Hvorfor merker de næringsdrivende lite til forenklingene og hva kreves for å lykkes?
Forenklingskonferansen 2018 gikk av stabelen 11. september, og her er vår oppsumering.

Status atferdsnorm for behandling for av personvernopplysninger i regnskapsbransjen
Datatilsynet har nå påbegynt arbeidet med normen.

Omorganisering av eierinteresser - gaveoverføring, opphevelse av aksjeklasser, fusjon og fisjon
En planlagt omorganisering av et konsern kunne gjennomføres med skattemessig kontinuiet og uten realisasjonsbeskatning.

30.08.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 35, 2018
Ny organisering av Skatteetaten
Fra 1. januar 2019 går Skatteeten fra regional til landsdekkende organisering. Skattekontorene vil etter omorganiseringen bidra til å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet, ikke bare for egen region.

Dette er fristene for å registrering i Foretaksregisteret
20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene i 2018.

24.08.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 34, 2018
Grønt lys for regnskapsførerlovutredningen
Regelrådet gir ros for en grundig og oversiktlig utredning av forslaget til ny regnskapsførerlov.

Er teaterbilletter fra arbeidsgiver skattepliktig?
Lønn er skattepliktig inntekt, mens rimelige velferdstiltak kan mottas skattefritt.

17.08.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 33, 2018
Har skatteetaten drukket for mye møllers tran?
Det var stinn brakke da den konstruktive debatten skatteyters rettssikkerhet gikk av stabelen under Arendalsuka.

Regnskap Norge med på det grønne skiftet og norsk sirkulærøkonomi under Arendalsuka
I det grønne skiftet vil regnskapsføreren være kundenes økonomirådgiver og bidra til lønnsomme løsninger.

Lav sats for elavgift ved utvinning av kryptovalutta
Datasenter som utvinner kryptovalutta som sin hovedvirksomhet og har et uttak av elektrisk kraft o,5 MW, skal betale elavgift med redusert sats.

Ny databehandleravtale tilpasset den nye personopplysningsloven
Om oppdatert avtale og hvordan håndtere eksisterende avtaleforhold med kundene.08.06.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 23, 2018
Påminnelse om manglende  årsregnskap sendes ut  24. juli
Regnskapsregisteret har pt, godkjent om lag samme antall årsregnskap som i fjor.

Regnskapsførere får tommel opp i kundetilfredshetsanalyse
Siste måling fra markedsanalyseinstituttet EPSI rating Norge viser at kundene er fornøyde med sine regnskapsførere.

05.06.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 22, 2018
Ny regnskapsførerlov
Vi er godt fornøyd med lovforslaget og har fått gjennomslag for det aller meste Regnskap Norge har jobbet for. Her er de viktigste endringene.

NOU om ny regnskapsførerlov - oppsummering av forslagene
Forslaget til ny lov viderefører i hovedsak innhold og omfang på reguleringen fra den gjeldene regnskapsførerloven og -forskriften, men tar noen viktige grep.

Revisjonsforetakene øker omsetningen, tross 58 000 færre oppdrag
De fem største revisjonsselskapene nærmer seg 70% markedsandel, mot 62% i 2010.

Fradragsrett for kostnader i virksomhet
En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser.16.05.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 20, 2018
Adferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen
Normer skal være et hjelpemiddel for å tilpasse seg den nye personopplysningsloven som trer kraft i sommer. Den sendes nå på høring blant medlemmene samtidig som den sendes til Datatilsynet for gjennomgang.

Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2018
Den største nyheten er at arbeidsgivere blir pliktige til å rapportere fordeler ansatte mottar fra foretningsforbindelser.

Løsning for utveksling av regnskapsdata innad i Norden skal utvikles
Den nye løsningen skal bidra til utveksling av oppdaterte regnskapsdata mellom bedrifter og offentlige myndigheter. Dette kommer i tillegg til SAF-T- standarden, som allerede er utviklet.

Mulig å angi foretrukken varslingsmetode i Altinn
Det er nå mulig å angi om du foretrekker å mota varlser fra Altinn via e-post eller SMS.


11.05.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 19, 2018
Faktura for tilsynsavgift 2018
Tilsynsavgift å betale for 2018 er kr 1658 for hver regnskapsfører. forfall er 28. mai.

Nå kan SAF-T- filer sendes til skatteetaten
I Altinn finner du nå det nye skjemaet RF-1363 SAF-T Regnskap.

MVA-unntaket ved omsetning fra ideelle organisasjoner og foreninger
Når er omsetning fra organisasjoner og foreninger avgiftspliktig?

Én milliard til gode ideer
Har bedriften din eller noen av dine kunder en god idé? Forskningsrådet lyser nå ut en milliard kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet


04.05.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 18, 2018
Fra 2. mai kan regnskapsførere bekrefte innbetalt aksjeinnskudd
Dette tiltaket skal gjøre det enklere og rimeligere å innhente slike attestasjoner.

Personvern og bruk av e-post i gjennomføring av regnskapsoppdrag
Daglig sendes det personopplysninger på e-post mellom oppdragsgiver og regnskapsfører for å sikre at blant annet lønnsutbetalinger, trygderefusjoner og a-meldingen blir korrekt. Er det greit?

Hva vil nye personvernregler bety for deg som privatperson?
Det er liten tvil om at næringslivet får en krevende oppgave med å tilpasse seg ny personopplysningslov. Hva innebærer så dette for hver enkelt av oss, som loven skal beskytte.

Regnskapsfører og revisor må signere samordnet registermelding
Ved innnsending av Samordnet registermelding via Altinn kan ikke regnskapsførere og revisorer lenger bekrefte oppdrag med hjelp av vedlegg.


25.04.2018 - Nyheter fra Sticos
GDPR kan bli utsatt til 1 juli
En regel om folkeavstemninger i Liechtenstein er årsaken til at GDPR i Norge trolig ikke trer kraft før 1. juli.

Spill deg til handling
Sticos har sammen med House of Knowledge utviklet et spill som gjennom ti steg tar deg fra forvirring og fortvilelse til forståelse og handling. Du får markedets mest effektive verktøy for etterlevelse.


13.04.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 15, 2018
SAF-T suse - vi nærmer oss effektiv dataflyt
Skattedirektoratet har nylig kunngjort <>. Hva er så SAF-T, og hva må du som regnskapsfører gjøre?

Skattedirektoratet vil ikke prioritere skjemautskrifter i Altinn
I årene frem mot ny digital skattemelding ligger det an til at utskriftene i Altinn av skattemelding for aksjeselskaper og næringsoppgavene kun vil bli tilbudt som såkalt webskjema.

Justere opp terskelverdier for offentlige anskaffelser
Alle terskelverdier er endret med umiddelbar virkning.


05.04.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 14, 2018
Informasjonsbrev til aksjonærer som må korrigere skattemeldingen

Utsendelsen skal bidra til å sikre unødvendige feil i skattemeldinger.

Vanlige feil i skattemeldinger fra fiskere
Skatteetaten har oppsummert hvilke feil de ser gjentar seg hos fiskere som driver enkeltpersonforetak.

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivilige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. januar 2019
Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.

Skatteetaten overtar NAV innkreving
NAV inkreving ble en del av skatteetaten 1. april 2018.

Skatteinfo Mars 2018
Les skatteinfo fra skatteetaten her.


16.03.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 11, 2018
Flere leverer årsregnskap
1. mars var det 1586 årsregnskapspliktige som fortsatt ikke hadde levert inn 2016 regnskapet. Om lag en fjerdedel av disse er registrert med ekstern regnskapsfører. En femtedel er registrert med revisor.

Endringer i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
Regnskapsstandardstyret har endret NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning.

Samfakturering av nettleie og elektrisk energi
Finansdepertementet har med virkning fra 12.03. 18 vedtatt endringer i bokføringsforskriften som tillater samfakturering av nettleie og elektrisk energi.

Arbeidstilsynets tilsynssatsinger i 2018
Bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking er prioriterte tilsynsområder.

Regnskapsførere er likere enn andre
Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere.

09.03.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 10, 2018
Ekspertutvalg anbefaler at formueskatten avvikles
Regjeringen har mottat kapitaltilgangsutvalgets forslag til tiltak for å forbedre næringslivets tilgang til økonomiske midler.

Personallistekravet bør revurderes
Hvis man mener alvor med forenkling, må første bud være å fjerne regler som ikke virker.

Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning mv.

Endringer i NRS 16 Årsberetning
Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 16 Årsberetning som følge av endringer i regnskapslovens krav til informasjon om likestilling og diskriminering. 

Årsrapport fra Regnskapsstandardstyret
Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapStiftelse har avgitt sin årsrapport for 2017. Regnskapsstandardstyret avventer videre standardsetting i påvente av en avklaring om fremtiden med en ny regnskapslov.

08.03.2018 - Nyhetsbrev Sticos mars, 2018
-Kan du bestemme ferien selv?
-Er GDPR avlyst?
-Bruk gamle sedler nå
-Sluttavtaler
-Bokføring og innførsel 
Trykk her for å lese mer


08.03.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 9, 2018
Ekstraordinær generalforsamling 22. mars
Styret innkaller til ekstraordinært generalforsamling i Regnskap Norge 22. mars 2018.

Se opp for falske e-poster og fakturasvindel!
Den siste tiden har flere svindlere forsøkt seg. Her er eksemplene vi har registrert, samt hva du bør være obs på for å ikke bli lurt.

Preutfyllingsdata til skattemeldingene forventes å bli tilgjengelige for årsoppgjørssystemene 23. mars
I Altinn blir skattemeldingene tilgjengelig først 4. april. 

Høy kundetilfredshet blant regnskapsbyråene!
Regnskapsbyråene og revisjonsselskapene har de mest tilfredse kundene i Norge, Det viser EPSI Rating sin kundetilfredshetsstudie gjennomført i 2017.

05.03.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 8, 2018 
Høringsak om å overføre klagesaker fra skatteklagenemda til skattedirektoratet
Finansdepartementet foreslår å overføre enkelte typer klagesaker fra skatteklagenemda til skattedirektoratet. Regnskap Norge er sterkt kritiske til de forslagene som er fremmet, som vi mener svekker skatteyternes rettssikkerhet.

Skattedirektoratet foreslår at tips blir innberetningspliktig for arbeidsgiver fra 2019
Dersom forslaget vedtas blir det også plikt til å foreta skattetrekk i ytelsene.
Arbeidsgiver blir dessuten belastet med arbeidsgiveravgft.

Regjeringen med  forslag om ny hvitvaskingslov
Lovforslaget skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak og risikovurderinger med tiltak, også på dette området skal det nå ilegges overtredelsesgebyrer.

KS Komplett 2018-1 er klar for nedlasting
Her finner du blant annet nytt skjema for å kartlegge og identifisere risiko knyttet til behandling av personopplysninger, nytt skjema for planlegging og gjennomføring av kvalitetskontroll og frasemaler til bruk i rapportering til kunde.

05.02.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 5, 2018
Risikovurdering for å forebygge hvitvasking
Finanstilsynet legger til grunn at økt automatisering i regnskapsførselen øker faren for at mistenkelige transaksjoner ikke blir avdekket.

Skattekortendringer: Arbeidsgiver varsles via melding i Altinn innboks
Derimot går det fortsatt ikke ut varsler om disse Altinn-meldingene via e-post eller SMS.

Trekkfri diettsats ved overnatting privat/hybel/brakke med kokemuligheter gjeninnføres
Trekkfri sats settes til kr 88.

17.01.2018 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 2, 2018
7500 flere selskaper kan velge bort revisjon
Med virkning fra 2018 er terskelverdiene for revisjonsplikt hevet til 6 millioner kroner i balansesum.

Spørsmål og svar om oppgaven <>
Hvem skal innraporteres? Hva skal oppgaven inneholde? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Dette er noen av spørsmålene vi gir svar på i denne artikkelen.

Sykemeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Det er tilstrekkelig å avtale med arbeidsgiver.

Fiskere får utstedt skattekort, etter feilaktig å ha fått utskrevet forskuddsskatt
Skattetrekksmelding er i ferd med å bli sendt ut til de som er berørt.


20.12.2017 - Vi søker engasjerte, erfarne medarbeidere til spennende regnskaps- og revisjonsmiljø
De vi søker blir en del av vårt faglige miljø som stiller sine regnskapsmessige/økonomiske kunnskaper til rådighet ovenfor våre kunder enten fra vårt kontor eller ute hos kunde. Arbeidssted - våre kontorer i Drammen (nytt fra 19. januar) og Asker. Se stillingsannonsen på FINN med FINN-kode: 88579305 eller klikk her.

28.08.2017 - Nyheter fra Regnskap Norge august 2017
Smart anvendelse av SAF-T-filen
SAF-T er kommet for å bli og har mange praktiske anvendelsesområder for deg som regnskapsfører! I denne artikkelen ser vi nærmere på bruksområdene og opprinnelsen.

Tilordning av inntekt til riktig skattesubjekt
Normalt vil det være klart hvem en inntekt skal skattlegges hos. I noen tilfeller kan det imidlertid være tvil om hvem som er rette skattesubjekt. I denne artikkelen ser vi på hvilke vurderinger som er relevante når en skal ta stilling til tilordning av inntekt. 

Ikke fradrag likevel for SkatteFUNN i selskap som utelukkende driver FoU for andre
FoU-prosjekt som er omtalt i forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet vil ikke bli godkjent av Forskningsrådets SkatteFUNN-administrasjon.

28.06.2017 - Økonomibedriften AS fusjonert inn i RK Accounting AS
Økonomibedriften AS fusjonert inn i RK Accounting AS
Økonomibedriften AS er nå fusjonert inn i RK Accounting AS som igjen er en del av Revisorkollegiet! For våre kunder blir det meste som før. Du møter de samme menneskene i de samme lokalene, og kan få utført de samme tjenestene som før. Det nye er at vi nå blir del av et kompetansehus med et større faglig miljø og større ressurser. Vi gleder oss til et fortsatt hyggelig samarbeid!

28.06.2017 - Vi søker engasjert, erfaren medarbeider til spennende regnskaps- og revisjonsmiljø
Den vi søker blir en del av vårt faglige miljø som stiller sine regnskapsmessige/økonomiske kunnskaper til rådighet ovenfor våre kunder enten fra vårt kontor eller ute hos kunde. Arbeidssted - hovedsakelig Asker kontoret. Se stillingsannonsen på FINN med FINN-kode: 88579305 eller klikk her.

27.06.2017 - Vi har en gledelig nyhet å komme med!


RK Accounting blir nå en betydelig aktør på forvaltning av eiendom ved at vi nå overtar dette fra Eiendomssenteret AS fra og med 1 juli. Det gjør oss til en av distriktets største eiendomsforvaltere med 150 000 kvm nærings- og boarealer, samt ca. 740 leieforhold i porteføljen. 

Vi vil fortsatt bli å finne i de samme lokalene som Eiendomssenteret AS disponerer med de samme dyktige menneskene til å håndtere eiendom. Men vi vil kunne tilby et større fagmiljø ved å bli en del av kompetansehuset Revisorkollegiet. I tillegg har vi inngått samarbeidsavtaler som gjør at vi kan ta på oss det fulle forvaltningsansvaret hvis det er ønskelig.

Se mer om forvaltning her.

26.06.2017 - Kundebrev utgave 2, 2017 fra Regnskap Norge
Last ned kundebrevet fra Regnskap Norge. Det er mye nyttig informasjon her.

Les bl.a. om:
 • Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt
 • Påminnelse om manglende årsregnskap
 • Folketrygdens grunnbeløp er økt til 93.634 kroner
 • 1. juni stengte 50 skattekontorer
 • Skatte- og avgiftsendringer i rev. statsbudsjett
 • Gründere laget moderne jobbplattform for gründere
 • Ikke la deg lure av CEO-svindlere
 • Norge får nye personvernregler i 2018
 • Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
 • Nå blir det tillatt å arbeide mellom 21 og 23
 • Virksomheter med fem eller flere ansatte må utarbeide varslingsrutiner
 • Din nærmeste hjelper
 • Mange forenklinger i aksjeloven
 • Kravet om å redegjøre for status likestilling i årsberetningen oppheves

02.06.2017 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 22, 2017
Ikke levert skattemelding for næringsdrivende purres 8. juni
Tvangsmulkt begynner å løpe fra 20. juni.

Kjøp av reklametjenester via Google, Facebook eller LinkedIn – har du husket å beregne utgående merverdiavgift?
Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester.

Fradragsrett for kostnader i virksomhet
En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser.

1. juni stenger 50 skattekontorer
Publikumsservice vil bli gitt ved 57 kontorer. Endringen får blant annet konsekvenser for id-kontrollen.

Altinn utsetter nedetid til helgen 16. til 19. juni
Utsettelsen kommer som følge av protester fra Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet.

31.05.2017 - Få kunnskap om hvilken ressurs regnskapsføreren er
Se filmene fra Regnskap Norge som viser tre næringsdrivende som gir regnskapsførerne sine en stor del av æren for at de lykkes. Gjennom filmene ser vi hva som driver dem og hvordan regnskapsførerne bistår - både i strategiske beslutninger og i hverdagen.

Se filmene her og bli bedre kjent med personene.
Tre næringsdrivende gir regnskapsførerne stor del av æren


03.04.2017 - Kundebrev fra Regnskap Norge utg. 1 - April 2017
Få mange nyttige tips i kundebrevet fra Regnskap Norge. Her kan du bl.a. få 11 tips og råd for å sjekke skatten din og om en ny tjeneste for å sjekke om foretaksnavn, domene og varemerke er ledig i ett søk på www.navnesok.no, pluss mye annet.

06.03.2017 - Informasjon fra Regnskap Norge - uke 9, 2017
Ny lønnskode fra 2017 – trekk i lønn for ferie
Trekk i lønn for ferie skal ikke lenger skal rapporteres som reduksjon av fastlønn. I stedet skal trekket fremgå av egen kode for slikt trekk.

Varebil klasse 2 – mulig å bytte verdsettingsmetode for privat bruk likevel
Dersom det investeres i elektronisk kjørebok i løpet av året, kan individuell verdsetting etter kilometersats velges fra og med første hele måned kjøreboken brukes.

Oversikt over viktige skatteendringer for 2016
Skattedirektoratet har oppsummert de viktigste endringene på skatteområdet i Sk-melding.

27.02.2017 - Informasjon fra Regnskap Norge - uke 8, 2017
Slik sikrer du at kundene ikke blir ilagt tvangsmulkt
Regnskap Norge har laget en to minutters video som viser hvordan du kan søke opp varsler om tvangsmulkt i Altinn. 

A-ordningen viktigste kontrollvirkemiddel mot trygdesvindel i 2016
60 prosent av anmeldte trygdesvindelsaker ble avdekket som følge av a-ordningen.

Oversikt over kassasystemer med produkterklæring
Skattedirektoratet har publisert en oversikt over hvilke kassasystemer som oppfyller kravene til produkterklæring etter den nye kassasystemloven.

50 % flere hvitvaskingsmeldinger fra regnskapsførere i 2016
Økokrim tror økt kunnskap og fokus er årsak til den store økningen.

16.02.2017 - Informasjon fra Regnskap Norge februar 2017
Aksjeselskaper som har søkt endring av forskuddsskatt i perioden 10.-12. januar må søke på nytt.
Innsendte søknader er tapt hos Skattedirektoratet.

Fristen for å levere oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende" nærmer seg
Oppdragsgivere som i 2016 har mottatt krav på honorar for utførte tjenester fra enkeltpersonforetak uten fast forretningssted, skal levere skjema RF-1321 innen 15. februar. Flere enn før omfattes nå av rapporteringsplikten.

Spørsmål og svar om tolldeklarasjonsoversikten
Tolletaten jobber med å få på plass org.nr. og navn på kunde til neste kjøring av varsler. Her finner du svar på flere spørsmål om deklarasjonsoversikten.

Usikker på om kundene dine har fått varsel om tvangsmulkt?
Det er flere metoder å følge opp status innlevering og mulig varsel om tvangsmulkt. Her får du tips.

Omsetning av bitcoin er unntatt mva
Regnskapsfører får IKKE kopi av varsler fra Skatteetaten (oppdatert)
Ny versjon av KS Komplett
 

03.02.2017 - Informasjon fra Skatteetaten
Informasjon fra Skatteetaten (Skatteinfo-1-2017) kan du laste ned her.
Du finner bl.a. informasjon om:
 • Endret sats for tvangsmulkt på tredjepartsopplysninger
 • Hva er fritatt for mva ved salg av ny elbil og elbilutstyr?
 • Bidra til raskere behandling av mva-meldingen
 • Mva - hvilke skjema skal jeg bruke?
 • Enklere å utveksle regnskapsmateriale
 • Hva er SAFT-T?
 • Ny deltakerrekort på årskonferansen
 • Husk å sjekke at det er produkterklæring på kassasystemet
 • Levere melding for slettet foretak?

27.01.2017 - Informasjon fra Regnskap Norge januar 2017
Tvangsmulkt for manglende tredjepartsopplysninger halveres
Finansdepartementet har besluttet å redusere tvangsmulktsatsen fra to til ett rettsgebyr per dag.

Fersk erstatningsdom om styreansvar – likviditet, suffisiens og handleplikt
Styret ble idømt erstatningsansvar for kreditors tap fordi de ikke hadde ivaretatt sitt ansvar i tilstrekkelig grad og ikke overholdt handleplikten.

09.01.2017 - Revisorkollegiet Accounting søker erfaren medarbeider til spennende regnskaps- og revisjonsmiljø
Den vi søker blir en del av vårt faglige miljø som stiller sine regnskapsmessige/økonomiske kunnskaper til rådighet ovenfor våre kunder enten fra vårt kontor eller ute hos kunde. Arbeidssted - Drammen. Se annonsen på FINN. Tiltredelse 1.4.2017. FINN-kode: 88579305.

06.01.2017 - Informasjon fra Regnskap Norge januar 2017

Nye regler om personopplysninger skjerper kravene til regnskapsbransjen
Dagens bruk av teknologi med elektroniske spor og registreringspunkter krever et regelverk som hindrer misbruk. De nye reglene medfører utvidede plikter for regnskapsførere.
 

Endringer i bokføringsforskriften – ny kassasystemlov
Finansdepartementet har med virkning fra 1. januar 2019 fastsatt endringer i bokføringsforskriften med tilpasninger til kravene i kassasystemlova med forskrift.
 

Rabatterte periodebilletter til kollektivtransport – skattemessige konsekvenser
Når rabatten har klar sammenheng med arbeidsforholdet er det skatteplikt for den ansatte. Det er ikke et vilkår at fordelen stammer direkte fra arbeidsgiver.
 

Skatteforvaltningsloven har fått egen håndbok

Lignings-ABC skifter til Skatte-ABC

A-melding for desember 2016 – tvangsmulkt først fra 25. januar
Finanstilsynet innhenter dokumentasjon på etterutdanning
Forskuddsutskrivingen for 2017

06.01.2017 - Følg RK Accounting AS på Facebook og LinkedIn
Revisorkollegiet Accounting har opprettet ny Facebook side. Gå inn på denne og lik siden, så får du nyttig informasjon også der.

Revisorkollegiet Accounting har nå en ny Facebook side

Vi har også opprettet LinkedIn side

02.01.2017 - RK ACCOUNTING AS - GASELLEBEDRIFT 2016

RK Accounting AS ble kåret til Gaselle-bedrift i 2016. Les mer om kåringen her.

RK Accounting - Gaselle-bedrift 2016

 

LENKER TIL FAGARTIKLER HOS REGNSKAP NORGE - DESEMBER 2016
 

Budsjettavtalen for 2017 – skatter og avgifter
Budsjettavtalen som flertallet på Stortinget fremforhandlet handler i stor grad om skatter og avgifter knyttet til bilbruk. Avtalen inneholder også andre viktige endringer.

Verdt å merke seg om bilgodtgjørelse
Bilbeskatningen endres stadig vekk. I likhet med hva som gjaldt for 2016, gjøres det viktige endringer i skatteplikten for 2017.

Nå må vi lære oss nye begreper innen skatt og avgift
Fra nyttår gjelder ny lov innen skatte- og avgiftsforvaltning, og med den kommer en rekke nye begreper. Gamle kjenninger som «selvangivelse» og «utskrift av ligning» forsvinner.

Årsoppgjøret 2016 – hva du må huske på
Tiden for utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser nærmer seg på nytt. Her finner du noen råd om hva du som kunde bør huske på.

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering
Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide. De økonomiske konsekvensene vil for de fleste oppleves som harde.

Forslag til forenklinger i aksjeloven
Her finner du en oppsummering av de mest sentrale endringsforslagene.

Fradrag for sponsing og reklamekostnader
I denne artikkelen tar vi for oss hvilke vurderinger som må ligge til grunn for å kunne trekke grensen mellom fradragsberettigede reklamekostnader og ikke fradragsberettiget sponsing.

Christine Lundberg Larsen, ny administrerende direktør i Regnskap Norge
Christine Lundberg Larsen (44) er ansatt som ny administrerende direktør. Lundberg Larsen har bakgrunn som revisor hos Pricewaterhouse Coopers og har hatt ulike roller i Gjensidige, senest som direktør for utgående salg.

Andre aktuelle artikler:

W:
H: