Våre tjenester

Verdivurderinger

Verdivurderinger

Det kan være flere årsaker til at man trenger en verdivurdering av virksomheten sin. Kanskje planlegger du et salg, står foran et generasjonsskifte, eller ønsker å omorganisere virksomheten?

Formålet med verdivurderingen er å komme frem til en omsetningsverdi på virksomheten eller deler av virksomheten. Det er imidlertid viktig å presisere at verdivurderinger ikke gir noen fasit, men de er et grunnlag for videre forhandlinger mellom partene.

 

I en verdivurdering starter man alltid med å innhente informasjon fra virksomheten, både historisk informasjon men også fremtidige forhold. Dette bearbeides i ulike type modeller for å komme frem til en verdi man mener gir et fornuftig bilde av virksomhetens verdi.

Det er flere modeller som brukes. I virksomheter med stabil inntjening bruker man gjerne inntjeningsbaserte modeller. Verdier skapes da ofte som en kombinasjon av ansatte, kapital, goodwill og andre immaterielle eiendeler.

I en slik verdsettelse beregner man en fremtidig forventet kontantstrøm. Så gjøres en konkret risikovurdering av hvilken risiko denne kontantstrømmen er utsatt for, og neddiskonterer denne til en verdi som brukes i videre forhandlinger.

Et annet alternativ er balansebaserte verdsettelsesmetoder. Dette er en godt egnet modell dersom man har en virksomhet som i stor grad er basert på eiendelers- og gjeldsverdi i balansen.  Dette kan for eksempel være selskaper som eier fast eiendom. I slike tilfeller verdsettes aksjene med bakgrunn i takster på eiendeler, og gjør fradrag for gjeld i selskapet før man kommer frem til en verdi på aksjene.

Revisorkollegiet kan ikke verdsette egne revisjonskunder, men vi kan bistå i verdsettelsesprosesser av andre selskaper. Dere kan derfor være trygg på at vi har den kompetanse som er nødvendig dersom dere har et behov for å få verdsatt virksomheten.