Våre tjenester

Verdivurderinger

Lorem Ipsum

Verdivurderinger

Det kan være flere årsaker til at man trenger en verdivurdering av virksomheten sin. Kanskje planlegger du et salg, står foran et generasjonsskifte, eller ønsker å omorganisere virksomheten?

Formålet med verdivurderingen er å komme frem til en omsetningsverdi på virksomheten eller deler av virksomheten. Det er imidlertid viktig å presisere at verdivurderinger ikke gir noen fasit, men de er et grunnlag for videre forhandlinger mellom partene.

 

I en verdivurdering starter man alltid med å innhente informasjon fra virksomheten, både historisk informasjon men også fremtidige forhold. Dette bearbeides i ulike type modeller for å komme frem til en verdi man mener gir et fornuftig bilde av virksomhetens verdi.

Det er flere modeller som brukes. I virksomheter med stabil inntjening bruker man gjerne inntjeningsbaserte modeller. Verdier skapes da ofte som en kombinasjon av ansatte, kapital, goodwill og andre immaterielle eiendeler.

I en slik verdsettelse beregner man en fremtidig forventet kontantstrøm. Så gjøres en konkret risikovurdering av hvilken risiko denne kontantstrømmen er utsatt for, og neddiskonterer denne til en verdi som brukes i videre forhandlinger.

Et annet alternativ er balansebaserte verdsettelsesmetoder. Dette er en godt egnet modell dersom man har en virksomhet som i stor grad er basert på eiendelers- og gjeldsverdi i balansen.  Dette kan for eksempel være selskaper som eier fast eiendom. I slike tilfeller verdsettes aksjene med bakgrunn i takster på eiendeler, og gjør fradrag for gjeld i selskapet før man kommer frem til en verdi på aksjene.

Revisorkollegiet kan ikke verdsette egne revisjonskunder, men vi kan bistå i verdsettelsesprosesser av andre selskaper. Dere kan derfor være trygg på at vi har den kompetanse som er nødvendig dersom dere har et behov for å få verdsatt virksomheten.